Цуксса къаххуйри, лажинни!

Цуксса къаххуйри, лажинни!

Ялун нанисса никирахь жула тарихрая бусавривугу дур тарбиялул ца аьш.

Ваччату нани ххуллий, Хъюйннал шяраву, Хъун дяъвилий гьуртту хьуминнан хас дурну дацIан дурсса гьайкалданичIан ивунав на.

Му чIумал ттул янилун агьуна шама оьрчI. Гай бия гьайкалданул лагмасса уртту марцI дуллай, чагъарду батIлай. ХIасил марцIшиву дуллай бия.

На гайннахь барчаллагьгу куну, дакI дансса ххуйсса ихтилатгу бувссия. Гай бия Хъюйннал шяравасса СутIаев ХIамзат – шамилчинмур классрал ученик, СутIаев Шамил – ряххилчинмур классрал ученик ва КьурбанмахIаммадов Шамил – гьашину ссуттихунай 1-мур класс­равун дуклан гьан тIисса оьрчI. Цуксса къаххуйри, лажинни, вай оьрчIру!

Читайте также: