Хьунабавкьунни Токиолул Олимпиадалий гьуртту хьусса дагъусттанлувтал

Хьунабавкьунни Токиолул Олимпиадалий гьуртту хьусса дагъусттанлувтал

ДР-лул БакIчи Сергей Меликовлул августрал 10-нний МахIачкъалаллал аэропортрай хьунабавкьунни Токиолий Олимпиадалул тIуркIурдай хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса Дагъусттаннал спортсментал.

Миннавух бия кIийла олимпий чемпион Аьбдулрашид Сяъдуллаев,олимпий чем­пион Завур Угуев, Олимпий тIуркIурдай арцул медаль ларсма МахIаммадхIабиб КьадимахIаммадов,Олимпий тIуркIурдай чарвитул медаллу ларсми – ХIажимурад Рашидов ва Зенфира МахIаммадаьлиева , мукунма фехтованиялий гьур­тту хьуну бивкIсса Аьйзанат Муртазаева. Дагъусттаннайн бувкIунни мукунма АьФ-лул ЛачIунбуккаврил федерациялул президент Михаил Мамиашвили, мува федерациялул вице-президент Оьмар Муртазялиев ва цаймигу.

Спортсментуращалсса ихтилатраву Сергей Меликовлул бувсунни щала билаятрал агьалинащал архIал цувагу тамаша буллай ивкIшиву Аьрасатнал цачIундур командалул тIуркIурдай. «Барчаллагь зун хъунмасса, жун ссихIирданул кьинирду пишкаш даврихлу. Машаллагь! Жу зу циняв барча буллай буру.

Зу зулва бурж биттур бувссар!» –кунни республикалул каялувчинал.
Дагъусттаннал БакIчи мукI­руну ур, хIакьину Аьрасатнал спортрал тасттикь бувшиврий цила агьамшиву, хьхьи­чIуннайшиву, ккаккан дурну душиву цила стандартру – марцIшиву, аьчухшиву ва тIайл­ашиву.


АьФ-лул Президент Владимир Путиннул ХIукмулийну Аьбдулрашид Сяъдуллаевлун дуллуссар ХIурматрал Орден.


– Жула Дагъусттаннал оьрчIал исват бунни, Дагъусттаннал спорт – му бушиву цинявннал цасса ххуллу, му ххуллий тарбия дайссар ватан ххирашиву, кьуват, бияла, хасият, республикалунгу, билаятрангу ххувшавуртту ласлан­сса хIарачатру. Уттигу цал цинявннахь барчаллагь тIий ура – жу зуяту пахрулий буссару!»– кунни Сергей Меликовлул.
Хьунабакьаврий махъ лавхъунни Михаил Мамиашвилилгу. Мунал тIимунийну, Олимпиадалий хъунмасса захIмат бивхьуну бур Дагъусттаннал лачIунбуккултрал.

Читайте также: