Бухбуккайхьунссар журналлугу

Бухбуккайхьунссар журналлугу

Чичрурду дуллалисса, макьалартту чичлачисса инсаннан, муданмагу чичрурдаву цала кIулшиву гьарта-гьарза дуллан багьлан бикIай. Муна мукун чичрурду даврицIунсса маслихIатру буллалисса «Литературная учеба» тIисса журнал буссия ччяния шинмай Москавлив итабакьлай. Му журнал лавкьуну хьунни мукьра шин. Му лавкьунни 2017-ку шинал дайдихьулий. На электрон адресрай редакциялийн чивчуссия: «Циван лакьарду, ци багьана хьур?», – тIий. «ЧIумуйну лакьин багьунни», – тIисса жаваб дуркIуна.
1930-ку шинал Максим Горькийл сипталий, жагьилсса чичултран кумагран итабакьлан бивкIссар му журнал Ленинградрай.
Ганияр махъ, цаппара шин­нар­дий, дяъвилул шинну хьхьичIун дагьну, журнал къабуклайгу бивкIссар. Яла 1970-ку шиннардил дянив цIунилгу буклан бивкIссар. На навагу гания шинмай чIявуну чичайссия му журнал. Лакьиннин хьхьичIсса шиннардийгума Лаккуйн бучIан байссия. Журналданул тираж ца чIумал (гай дия 1990-ку шинну) 900 000 азаруннингума лархъун диркIссар. Гай шиннардий журналданий бишлай бия Библиялувасса ва цаймигу диндалун хас дурсса философтурал, чичулт­рал давуртту. Мякьну бивкIун бия Аьрасатнал инсантал диндалия бусласисса чичрурдах. Аьра­сатнал инсантал цумур диндалул бухьурчагу, ганил тIимур буручлачисса инсантал бур, дакIру Заннал чулийннай тIиртIусса. Му жула инсантурал кIюла кIану бур. Мунил хъиривгу най дур Ватан дуруччаврил чулийннай жан кьурван дуван махъал къашай­сса бушиву.
ЦикIулли, чIумул тIа­лав­шиндарах ва лахъи-кутIашиврух бурувгун, бухбуккай­сса бухьун­ссар журналлугу, жужругу, чичрурдугу…

Читайте также: