Зунттавугу хъина хъамалханарду

Зунттавугу хъина хъамалханарду

Зунттавугу хъина хъамалханарду

Зунттавугу хъина хъамалханарду

Ца чIумал, ччянива, СССР дусса заманнай, Иваново шагьрулий га чIумал дуклай ивкIсса, ттул уссу АьвдулхIалим увкIуна гъинтнил зурдардий, цала дуснащал Лаккуйн. Гай цивппагу Ванял мотоциклетрай бувкIун бия. ДакIний ливчIссар Ванян Лакку билаятгу, ванил ххуйшивурттугу. Буслай икIантIиссар цала оьрчIахь жуятува ва жула тIабиаьтрая.
Аьрасатнал ва дунияллул личIи-личIисса мулкирдай бур шяраваллал, шагьрурдал лагмасса вацIри ччучлай, гичча нанисса бугълил ссихI ласун къахъанай, гайми бур нехру ялтту лаглай гъараллал чIярушиврул мугьалтту буклай, щинал лув личIлай. Шиялу паракьатсса бур. Жула шяраваллаву дур, инсантурал кьариртсса, кув леркьсса, кувгу лекьан хIадурсса къатри. Хьунссияхха вай къатри заллухъруннаща дакьин дурну, инсантал бацIавансса хъамалханарду буван. Шяраву хъамаличу акъасса, жучIанма бигьа лаган бувкIсса инсантуран гьантта бикIансса кIантту буван. Ккуллал райондалул сайки циняр шяраваллавун дурцунни щин. Хьунссия мукунсса сервис хIасул дуван. Хьхьувай вай къатраву гьантта бивкIун, ах­ттакьунмай зунттавух сайрданий гьаванссия. Бюхъайвахха яла жула хIухчалт, ятту ттизлай, вайннан даххансса яттил нисгума дуллан, дахлан. Явара, шяраваллавусса къатри дакьин дувансса чан-кьансса тIама ласурча дакъа, чартту шиккува бур.
Жува буру Аллагьнал ва Аьрасатнал хIукуматрал арцу дичиннин ялугьлай. Жувагу аьркиннихха бакIру зузи бувну, жула Ватан, буттахъал жунна ирсирай дуллумур ядуллан. Вай на кIицI бувсса иширттайнугума хьунтIий бур инсантуран зунсса кIанттурду. ХъанантIиссар яла шийсса инсантурал сияхIгу гьарта-гьарза.
Бакъаривла пикри буван бучIисса иш?

Читайте также: