Зузими архниява чIалан бикIай

Зузими архниява чIалан бикIай

Уттигъанну ахттая махъ Ваччату ахьтта шавай най, Хъюйннал лувсса ламуйн ивсса чIумал, ттул янилун багьуна тия чулийсса сунув, чаннал тталлу баххана буллай, гайннуйх ххаллу дуцлацисса инсантал. На гайнначIан гъан хьуну, цIуххаву дурссия. Гиккува ттун бакIрайн агьуна, Ккуллал райондалул подстанциялул хъунама мастер Щамхалов Серегин. Буслай ура зухьгу ганал ттухьва бувсмур:
– Дагъусттаннал районнай цIана най дуссар кIи дучIаннин хIадуршинна дуллалисса, кугьна дурксса ххаллу, тталлу баххана буллалисса давуртту. Ми давуртту най дуссар Ккуллал райондалийгу. Ва цIана дуллалисса даву дур Ваччату Къянив бияннинсса тталлу ва ххаллу даххана дуллалисса давуну. Аьмну жун ккаккан бувну бур 129 ттала баххана буван. Вайнна шиккува кумагран бувкIсса Къабардин-Балкьарнавасса зузалтгу. Насурат рирщуну махъ кIул дурссия гайннал цIа-бакIру: Локьяев Марат, Ольховский Николай, Кайгермазов ХIадис, Текуев ХIадис.
ЦIуллу баннав жуламигу, хъамалгу!

Нальчикраясса зузалт

Нальчикраясса зузалт

Читайте также: