Юсуплул арс Чаринов Башир

Юсуплул арс Чаринов Башир

Вай гьантрай хар-хавар бакъа лавгунни дунияллия ххаллилсса зунтталчу, Вихьуллал шяраватусса Юсуплул арс Чаринов Башир. Увссар Башир 1959 шинал МахIачкъалалив, шиккува къуртал бувссар Механикалул техникум. Тамансса шиннардий зий уссия шагьрулул МУП «Сах» идаралий, зий уссия мукуна спортсментал Москавлив ххилаххисса автобусрай. Ци даврий зий ухьурчагу, захIмат буллай аьдатсса, инсантуращал хIал бавкьусса, дакI-аьмал хъинсса, инсантуран кумаг буван анавар уккайсса инсан уссия. Ванал чIявусса дустал, гьалмахтал буссия, дустал бугьангу, инсантурал хIурмат бувангу кIулсса, миллатгу ххирасса адамина уссия.
КIул бакъа бала ялун бивну дунияллия лавгсса Баширдул бивкIулул кьурчIишиву кIи­дачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, арсурваврахь ва душнихь, уссурваврахь ва ссихь. Баширдун къабуллумур оьрмулул бутIа ванал наслулун ххи бувну лякъиннав, бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари уваннав!

Вихьуллал жямат

Читайте также: