Сулайманнул арс Буттаев АьвдулхIамид

Сулайманнул арс Буттаев АьвдулхIамид

Ковид цIуцIаврища ххассал ан къавхьуну, вай гьантрай жуятува лавгунни ххаллилсса хIакин, цIа дурксса патологоанатом, цинявннан бусравсса лаккучу, Сулайманнул арс Буттаев АьвдулхIамид.
Нитти-буттал ца акъа-акъу АьвдулхIамид ччяни ятин хьуссар 1942 шинал, Хъун дяъвилий ппу ивкIуну. Цащава шаймур бувссар ниттил Миясатлул ва буттал буттал Мирзал, АьвдулхIамидлун ятиншиврул асар чIиви личIан бансса.
Школагу, медициналул училищагу ванал къуртал бувссар Саранскалий, армия лавхъун мукьах, 1963 шинал къуртал бувссар Дагъус­ттаннал медициналул институт.
Институт къуртал байни, чIя­вуми хIакинтурал хIарачат бикIайссар бюхъайссаксса ччяни къашайшалт хъин буллан­сса. АьвдулхIамидлул тIурчан, ми­кку язи бувгьуссар, хъин буллалиминнал, коллегахъал кумагчи хьуну, патологоанатомнал пиша лахьхьин­сса ххуллу. Мунан та чIумала хIисав хьуну бур медициналуву му пиша перспективнай­сса бушиву.
ЦIанакул цинявннан исватсса зат бур техникалущалсса хIакиннал кумаг бакъа, тIайласса диагнозгу дирхьуну, чIумул даражалий къашайшалт хъин бан къабюхъайшиву. Миннал дянивгу тIурча, микроскопращалсса патологоанатомнал бугьлагьиссар ца яла агьам­сса кIантту.
АьвдулхIамидлул ххюцIа­ллихъайсса шинну му пишалун хас дурссар. Миннува кьуния­хъайсса шинну ванал дурссар ДР-лул хъунама патологоанатомну зий, микссара шинну дурссар Республикалул Диагностикалул центрданий зийгу. Микссара шинну дурссар мединститутрал кафедралий зийгу.
Цала даврил уртакьтуращал архIал АьвдулхIамидлул му пиша цIусса лавайсса даражалийн гьаз бувссар. Мунил барашиннагу хъанахъиссар ванан дуллусса наградартту: ДР-лул лайкь хьусса хIакин, Дагъусттаннал цIуллу-сагъшиву дуруччаврил отличник, мукунна цаймигу премияртту ва хIурматрал грамотартту.
Инсантуран мюнпат биян бан, мюхтажминнал мурадру бартбигьин тачIав махъаллил къашай­ссия АьвдулхIамид ххишала дакъа иминсса хасиятрал заллу ия. Мукунссану ва жуна дакIнийгу личIантIиссар.
Цал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав, цахава лавхьхьусса цаятува бивзмигу хьуннав.
АьвдулхIамид накьлу шаврил кьурчIишиву кIидачIлай буру ванал кулпатрахь Зояхь, душваврахь Ххадижатлухь ва Мадинахь, вайннал оьрчIахь ва гъан-маччаминнахь.

Увурдал, Гъумучиял ва Хьурттал жяматру

Читайте также: