Аслан ХIажиагъаевлул гьузуй бивтунни Босфор

Аслан ХIажиагъаевлул гьузуй бивтунни Босфор

Аслан ХIа­жиагъаев

Дагъустанлув Аслан ХIа­жиагъаев хьунни хъинну сий дусса, Босфор бугъаз гьузуй битайсса Межконтинентал зумунусса гьурттучи. Ми бур гьар шинах шайсса Европа ва Азия батIул буллалисса Босфордал тIиртIусса щинаву гьузузаврил бяст-ччаллу. Гьузузаврин сакиншинначину хъанахъиссар Турциянал Олимпий комитет.
Августрал 22-нний Аслан ХIажиагъаевлул гьузуй бивтунни 6,5 километралул манзил 1 ссят ва 11 минутIрай. Мунил гьурттучиталну хьуну бур 2,5 азарунния ливчусса инсантал.

Читайте также: