Барчаллагьрай буру

Барчаллагьрай буру

ДакIнийхтуну барчаллагь учин ччай буру ЦIуминалийсса ЦIуссалакрал райондалул 1-мур азарханалул хъун хIакин Булбул Исрапиловал каялувшиндаралусса ххаллилсса хIакинтурал коллективрахь.

Учайхха, хIакиннал нахIусса мукъулгу, цIимилийсса ургаврилгу къашайшалтрал цIуцIаву рахIат дайссар куну. Мяйжаннугу, гикку зузисса цинявнналагу къашайшалтрахсса ургъил хъунмая, бургаву цIимилийнусса дия. Мунил хъунмур биялагу хъун хIакиннахь чIалай бия.
Мунияту хьхьичIва-хьхьичI Булбул ХIасановнахь, хъирив хIакинтурахь – Х. А. ХIу­сайновахь, П. Аьбдуллаевнахь, Р. Башларовахь ва мукунма медсестрахъахь – З. Амировахь, Л. АьбдурахIмановахь, Ш. Сулаевахь, Аь. Маммаевахь, А. ХIусайновахь, Э. Ма­хIаммадовахь, С. АхI­ма­туллаевахь хъунмасса барчаллагь тIий буру, зула жаннай хIайп къакуну, дакIнийхтуну захIмат бихьлахьисса зу Заннал бурувччуну битаннав тIий.
Шикку кIицI къадурну къабучIир хъинну нахIусса дукра дуллалисса кухнилул зузалт Индирал ва Саидал цIарду ва мукунма мудан марцI-чапалшиврул ялув бавцIунмасса санитарка­хъал – ПатIимал, Гулисул, Мананал, Аьйшул цIардугу.

Зун хъиншивуртту чIа тIий, зуха дуаьлийсса 1-мур палаталул къашайшалт М. Давыдова, К.Карамова, А. Муртузалиева.

Читайте также: