МахIаммалул арс Аьллаев Асадуллагь ва Асадуллагьлул арс Аьллаев Аьли

МахIаммалул арс Аьллаев Асадуллагь ва Асадуллагьлул арс Аьллаев Аьли

Августрал 12-нний хар-хавар бакъа ялун дирсса ковид азардануща ххассал ан къавхьуну, дунияллия лавгунни ДР-лул лайкь хьусса учитель, тарбиячи, Хъусращиял шяраватусса Аьллаев Асадуллагь. Увну ур ва 1936 шинал. Ккуллал шяраву лавайсса кьиматирттай школагу къуртал бувну, армиялий шанна шинай къуллугъгу бувну, сержантнал чиндалуву зана хьуну ур.
1965 шинал ванал къуртал бувну бур АсатIиннал паччахIлугърал институт, 2 шинай зий ивкIун ур Вихьуллал школалий, 1967 шиная 2010 шинайн ияннин зий ивкIссар Хъусращиял школалий тарихрал ва географиялул дарсру дихьлай.
Лайкь хьуссар ларайсса наградарттан. Ва ия жяматийсса ишир­ттавух чялишну гьуртту шайсса, школалул давуртту хьхьичIунну дачин дуллисса учитель. Ванал бу­ккан бувссар Хъусращиял тарихран хас бувсса луттирду. Цала ххаллил­сса кулпат Тамаращал хъуни бувну, дуккин бувну, щаллу бувссар ххюва оьрчI.
Ппу яла лагаврил кьурчIишиву духIансса мажал бакъа, ца цамургу оьзру ялун бивунни Аьллаевхъал кулпатравун. Ванала хъирив лавмартсса азарданул ххассал къаивтун, яла лавгунни Асадуллагьлул арс Аьллаев Аьлигу.
Аьли увссар 1964 шинал Хъусращиял шяраву. Буттал шяраву ххуйсса кьиматирттай школагу къуртал бувну, армиягу лавхъун, дуклан увхссар Москавлив инженертал хIадур байсса институт­равун. Махъсса шиннардий зий ­уссия «Авиалинии Дагестана» идаралий автопаркраву инженер-механикну, диспетчерну, яла махъ – Энергетический колледжраву.
Асадуллагьлул ва Аьлил бив­кIулул хъуннасса кьурчIишиву духIансса цIуллушиву ва ссавур дулуннав тIий, жижара буллай буру Асадуллагьлул арснахь ва Аьлил уссихь Борислухь, Асадуллагьлул душру ва Аьлил ссурвал Бариятлухь, Тамарахь, Асадуллагьлул ссихь Жавгьаратлухь, ­Аьлил кулпат Заремахь, куявтурахь, ссура­хъаврахь, гъан-маччанахь.
Аллагьнал хъинмур чивчуну лякъиннав.

Хъусращиял жямат

Читайте также: