МахIаммад­ханнал арс Аьлиев Аьбдул

МахIаммад­ханнал арс Аьлиев Аьбдул

Август зуруй къашавай ла­хъи къалавгун жуятува лавгунни Аьлиев Аьбдул. Ва увну ур ГьунчIукьатIрал шяраву 1953 шинал. Школа кьуртал бувну махъ дуклан увхссия Дагъусттаннал паччахIлугърал педагогикалул институтравун, цала дакIнил лавсъсса географиялул факультетрайн. Армия лавхъун, зана хьуну махъ зий ия личIи-личIисса давурттай.
Школалий дуклакийни Аьбдул жун дакIний ур чIявусса луттирду буккайсса, бувккумур ххуйну дакIний личIайсса, гьартасса кIулшиву дусса одноклассникну.
Ва ия дакIнил хъинсса, гъанчунан, кIулминнан бусравсса, ххаллил акъасса инсан. Аьбдуллул дурссар ниттин арсшиву, арснан, душваран ппушиву, гъанчунан уссушиву, архIалминнан дусшиву.
ДакIнийхтуну Аьбдуллул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпат Марияннухь, ссихь Асиятлухь, арснахь Альбертлухь, душваврахь Аьтикатлухь ва Аминатлухь, куявтурахь, цинявппагу гъан-маччанахь.

Аьбдуллущал архIал дуклай бивкIми

Читайте также: