ЯхI-намусрай бувтсса оьрму

ЯхI-намусрай бувтсса оьрму

Ваччиял шяравасса ХIажиев Имрянхъал кулпатрая чирчу­сса ва ттул макьалалул хIакъираву бюхъай буккултран пикри хьун та ппурттуву захIматшивуртту дурхIусса кулпатру цикссагу бивкIссар тIисса. Гьай-гьай, диркIссар чIуннугу, дурхIуссар цикссагу кулпатирттал чIярусса захIматшивурттугу. Амма, мукун бунугу, ттун кIицI лаган ччива оьсса кьадарданул лахIан къабув­сса, Ваччиял шяраву ххишала бакъа бусравсса ХIажиев Имрянхъал кулпат.

Ва кулпатрал оьрмулуцIун бавхIусса якьамасса иширая чIявуссаннан бавхьунссар, кIулхьунссар, ттинин чигу-чивчунни «Илчилий». Махъсса номердай дурккунни жула цIанихсса аьлимчу Эса Аьбдуллаевлул хъинну хъирив лавну, аьщуй-ххуттай авцIуну чирчусса макьала. Цан хъунмасса барчаллагьри.
Ва иш ттула буттал шярава­ллицIун бавхIуссагу бухьувкун, ттунгу ччан бивкIунни бусан, чичин ттула дакIний ва бакIраву салкьи хьумур, асар бивмур. Тикрал хъанай бухьурчагу, зарал къахьунссар тIий бура.


Имряннул буттал Ханнул ххаллилсса дус ивкIун ур машгьурсса революционер Гьарун Саэдовлул уссу Сайпу Саэдов. Та чIумал Сайпу ивкIун ур Лакрал округрал прокурорну. Шиккува кIицI лаган, уссурвал Саэдовхъул – Бадави, Дибир, Гьарун, Сайпу — бивкIун бур кIулшивуртту ларсъсса, хьхьичIун ливчусса, машгьурсса инсантал. Гьарун, Дибир ва Сайпу Дагъусттаннай Совет власть дихьлахьисса иширттаву чялишсса гьурттушинна дуллай бивкIун бур. Бадави тIурча, паччахIнал хIаписарнал хъалийн хиянатшиву къадурну, мунийн дакI тIайлану ивкIун ур. Уссурваврахьгу мунал учайсса бивкIун бур цал хIаписарнал хъа тачIав зия къабантIиссар куну. Уссурваврал дянивгу цукунчIавсса душманшиву ва энад къабивкIун бур, ялунгума иш багьсса кIанттай кувннал чIарав кув бацIайсса бивкIун бур.
Ца ппурттуву Ханная налог­ру къадуллай ур тIисса аьрза бувну бивкIун бур. Му хаварданул хIакъираву хъирив лаян Ваччав цала дусначIан увкIун ивкIун ур Сайпу. Ссаву ци буссарив кIул бувну, хъирив лавну махъ, дуснахьхьун кагу дуллуну, рязину личIи хьуну ур Сайпу. Лавгун ур яла шяраваллил жяматрахьгу цIухху-бусу буван. Амма мунащал хьунабавкьусса инсантурал, ссупралух щябивкIсса кIанттай, бакъамургу ялув бивхьуну буслай, Сайпу уцIин увну ур. Миннувухва бивкIун бур, валлагь, Хан вил чулухунай укун тIий ия, тукун тIий ия тIисса бурушинттугу. ХIанттил чансса кайпгу хьуну ивкIсса Сайпун му бювххун бур, цIунилгу жаваб тIалав дуллан ивкIун ур ХанначIан гьарахъун лавгун. Ярагъгу личин бувну, Хан, къалмакъал къахьунмур буллай, Сайпу паракьат уллай, бюхъай-шай буллай ивкIун ур. Аммарив цичIав бан къавхьуну бур. Ярагъгу, гужгу дустурал цассагу къабивкIун бур: Сайпухь бивкIун бур пистолет, Ханнул лялух диркIун дур ххаржан. Ахиргу щуну бур цаннайн ца. Цайнма пистолет бивтун махъ, Ханнаща бювхъуну бур Сайпуйн ххаржан щун. ХIасил, дирсса щавурдал ливтIуну ур кIиягу.
Ва хъинну зума-ккарччулун багьсса иш хьуну бивкIссар. Совет хIукуматрал властьрал вакил оьрмулуцIа увну ур тIий, мува цIана байбивхьуну бур щалва Ханнал тухумрай аьрис ришлай, цIухларду бихьлай.
Шяраваллил инсантал бивкIун бур цала лаххия, дуки-хIачIия, думур-дакъамур ларитлай. Ттул ниттин тани диркIун дур 6 шин. Мунин дакIний бикIайва цивппа милицалтрая ппалав лабивкIун бивкIсса куц. Вай лабивкIсса ппалав кьюлтI дурсса дукия ду­сса кIанттай бивкIун бур ницIал бувцIусса, хъунмасса дувссилул варакъи, цуппагу чулий бивкIун, ницI экьинай.
Му якьамасса иширая махъ Ханнахъал щалва кулпат, мунал уссурвал, ДАССР-данул Верховный судрал хIукмулийн бувну, личIи-личIисса шинну дуллуну, ссивир бувну гьан бувссар. Ханнул къаттагу, ичIура дусса цимурцагу зерххуну диркIссар. Та чIумал Имрян ивкIссар чIава жагьил: мунангу 10 шин танмихIрал дуллуссар. Архангельский областьрай лесозаготовкалий зий ивкIссар, тиччагу Коми АССР-данийсса Ухтпечлаг тIисса зоналий муххал ххуллу буллан гьан увну ивкIссар. ЗахIмат ххира­сса, яхI-къирият дусса Имрян тай кьянатсса шартIирдай дуснакьравугума хIурмат буну ивкIун ур. Дуснакьрал хъунимигу мунащал оьхIалсса къабивкIун бур. 1939 шинал, дуснакьрал чIун къуртал хьуннина, итаавкьунугу ур.
Буттал шяравун Ваччав зана хьуну махъ, Имрян зун ивкIун ур дуссукъатлуву (ккузнилий). Амма шанма зурува, 1941 шинал, Хъун дяъви байбишайхту, вагу увцуну ур аьрайн. Имрян агьну ур му­ххал ххуллул батальондалувун. Даврил сант кIулсса му най унува гьан увну ур цIусса му­ххал ххуллурду буллалисса ва бух хьуми цIу буккан буллалисса давурттай зун. 1943 шинал цала батальондалущал ва ивкIун ур Сталинградрайсса муххал ххуллурду бакьин буллай. Европа душманная мурахас буллалисса талатавур­ттаву ва усса батальон фронтрал личIи-личIисса участокирттайх бавчIуну бивкIссар. Мукун Имрян цIунилгу Комилийн гьан увну ивкIун ур. Му тикку зийгу ивкIун ур 1945 шиналнин.
ДухIан захIматсса тIабиаьт дусса, аьралий дукралул паекру бусса тай чIуннугу духIан багьну бур Имряннун. Тикку, аьвкъу-гъили хьуну, захIматну къашай хьусса му махъунай тIайла ув­ккун ивкIун ур.
Шавай зана хьуну махъ, цIуницIакулгу зун ивкIун ур муххал усттарну, цала ккузнилий. Та чIумал муххал усттар шяраву ххишала акъа тIалавну ивкIссар. Дяъви къуртал хьуну махъсса шиннардий агьали хъинну мискинну ялапар хъанай бивкIссар. Инсантурал ялапаршаврин­сса дуланмагъгу так аьрщараяр диркIсса. Шяраваллил жяматрал захIматгу мирхь, чIиникI, кулунг, чIатIа ва цаймигу ярагъ бакъа пайда къабивкIссар. Ми цимурца дакьин дан ларсун бучIайсса бивкIун бур ИмряннучIан. ИчIаллил кушулул давривугу муххал усттарнайн къабувккун щаллу къашайсса бивкIссар. Пачру, к1ункIурду, турбарду, кьункьуллу дакьин даву ва чIярусса цаймигу давуртту дайсса диркIссар Имряннул ккузнилий.
Ттул ниттил ниттил бусаврийн бувну, Имряннул цалла дурсса даврих цукунчIав багьа була учайсса къабивкIун бур. Инсантурал цалла дакI дирмур (нис, уттуллул чIутI ва цаймигу дукия) кьамул дайсса диркIун дур. Имряннул кулпатгу чIивисса къабивкIссар – мукьа арс ва кIива душ. Мукуна ванан уруган багьлай бивкIссар хъуннар хьусса цалла ниттих, кумаг бан багьлай бивкIссар кIюлану ялапар хъанахъисса ссурваврангу. Ялапар хъанай бивкIссар вай цивппагу цала буттаща зевххусса къатрал хIаятравусса ккузнилул чIаравсса чIивисса пукьлуву.
Имрян тамансса хIаллай ивкI­ссар цала буттал къатри зана ритаврил хъирив уклай. Ахиргу суд­рал хIукму бувссар ми къатри паччахIлугъраща махъуннай машан ласун ихтияр дуллалисса. Имряннул машангу ларсъссар цала буттал дурсса къатри. Ттул ни­ттил нину Залму буслан дикIайва, паччахIлугъраща бу­ттал къатри машан ласлай бувсса хъунмасса бурж лахълай чIявусса ккавкшиву Имряннун. Цукунсса кьинирду бакIрачIан дучIарчангу, заманалул ссиуцIин къаувну, Имрян ялунгума ца яла цIанихма патриот икIайва, мудангу Совет ХIукуматрайн чин дургьусса, дакI тIайласса инсан икIайва тIар.
ЛичIинува бусан ччива Имряннул оьрмулул дус Аьйшая. 1934 шинал хьуну бур Аьйша Имряннун. Ва бивкIун бур хъунмасса кулпат бусса, жяматрал дянив бусравсса Адам Адамовлул душ. Имряннун талихI хьуну бур цайва дакI аьтIисса, цащалва архIал кулпатрал бакIрачIан бувкIмур бухIан хIадурсса кулпат бакIрайн багьаву. Аьйша бивкIун бур цила ласнал лавай бавцIусса, къатта буруччин хIарачат буллалисса инсан. Ттун ттунмагу хъинну ххирасса бикIайва Аьйша-ниттилссу. Нава ккаккайхтугу, цила душ ккавксса кунма, ххаригу шайва.
ЗахIмат ххирасса, зирангсса ва гьарца ишираву итххявхсса Аьйшал цила ласнащал, тарбия бувну, чивун буккан бувну бур ххаллилсса оьрчIру. ХIакьину вайннал оьрчIру зий бур хьхьичIунсса давурттай. Бу­ттал буттахъая нанисса дугъришиву оьтту-ттурчIаву духьун­ссар, вайгу бур, цала ппухълу кунма, кумаграх мюхтажнал чIарав бацIан хIадурсса. Имряннул хъуними арсру МахIаммадрасул ва МахIаммад (ттул одноклассник) ва ссу Асият ттущал оьрчIнийва хIалашиву дусса бия. Ва хIакьину зий бур МахIачкъалалив поликлиникалий оьрчIал хIакинну.
Шяраваллил жяматрангу хъинну ххирасса бикIайва аькьилсса хъамитайпа Аьйша. Мунил цайминнал дард-хажалатралгу, циламунил кунма, буруккин байва. НенттабакI тIивтIусса Аьйшал ужагърая тачIавгу хъамал чан къашайсса бивкIссар.
ЛичIисса кIулшивуртту къаларсъсса, шяраву ялапар хьу­сса хъамитайпа, кулпатгу ябувну, ичIаллил давугу дачин дурну, райондалул гостиницалул давугу лайкьсса даражалий дуллай бивкIун бур.
Лавгмунил пикрирду буллай, ттула щарнил жяматрал инсантал дакIнийн къабивчуну битан хъанай бакъар. ХIакьину ми жущалва бакъанугу, миннал бакIрачIан бувкIмургу, хьусса ишругу дакIнийн бичлан бивкIукун, цимурца цIуницIакул хьхьичI дацIлан дикIай. ХIажиевхъал кулпатраясса дакIнийн бичавурттугу хъанай дур цIанасса заманалул мяъналух луглагисса ца муттану. Умуд бур гихунмайгу, укунсса, мяъна-мурадирал бувччусса, кулпатирттаясса дакIнийн бичавур­тту, хъирив лавну, къакIулмургу кIул бувну чичинсса.

Асият Буттаева,
философиялул элмурдал доктор, профессор

Читайте также: