КIичIирттавух заназисса кьункри

КIичIирттавух заназисса кьункри

Шагьрулий, шяраву, инавалу яхъанайгу акъахьувкун, цайминнащал гьурттуну ухьувкун, дуруччин багьлан бикIай яхъанахъаврил аьдатру.

Махъсса шиннардий инсантуран хъама бивтун бур гъаттара кIулши дакъасса рухIру душиву. Мукун бакъахьурча, циванни цала къушлий ябуллали­сса гъаттара, хIухчил хьхьичIун гьан къабувну, тиву-шивун гьан буллалисса? Хъиннува оькки­сса иш бур жул, Вихьуллал, шяраву. Кьункри (бярчру) бур ччи-ччинийх итабавкьуну. АькIурдил авара бувайхту, ми бур, чун бухханссарив къакIулну, инсантурал къатрал чIирттахун бухлай, кIичIирттавух занай.

Ва иш на хIисав буллай ура шяраваллил бакIчинал янилун багьан аьркинсса ишну. Аьркинни бюрчурдингу, гъаттаран куна, хIухчу угьан. МютIи къа­хъанахъиминная шяраваллил депутатътурал цала хIукмулийну аьчIа ласуншиву бусан аьркинни. Акъарив шагьрулия ягу цамур кIаная увкIсса хъамаличуная нач хъанай дур. ХIасил, мюрщими ризкьигу газулийн бакьлан аьркинни.

Читайте также: