Бувкьунни «кьяпри» бюхттул зунттал

Бувкьунни «кьяпри» бюхттул зунттал

На хIисав ласлан икIара зунттайсса марххала ба­ссайсса чIумул. Ва мукунна хIисав ласара цалчин марххала лув бишайсса чIумулгу. Гьашину, вана, июльданул 17-нний бувкьунни лахъ зунттал цала «кьяпри». ХIатта кIяласса бакIру дусса зунттал ухчIиннийсса щюлли бизанттал сий хъиннура ягин дуллай диркIхьурчагу. Вагу тIабиаьтрал цила кьанун дур.

Аьтарттал щингу мадара хIаллай оьлуркъунна най дур. ДуркIунни зунттавун бунияласса гъи. Нанияра зувагу зунттавунмай, бигьалаган, ххуй-ххуйсса ва авадансса асардал буцIин.

Читайте также: