Даврийнгу байрандалийн кунма

Даврийнгу байрандалийн кунма

Цалла даву ххирасса, дакI дакьайсса пишалий зузисса инсан бучIихьунссар талихI бусса инсаннан ккалли уван. Му чIумал давугу хъиннура яргну ва инсантуран хайрданунну дан шайхьунссар. Инсантурал дакIурдиву чаннасса асарду чантI учин буллалисса даврий зий цикссагу шинну хьуну дур Дагъусттаннал паччахIлугърал филармониялул директорнал хъиривчу, ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала Разуева София Кьурбаннул душнил.

Аминат АхIмадова
София бувну бур 1966 шинал Ккуллал шяраву Кьурбаннул ва Узул 6 оьрчI бусса кулпатраву. Школалий дуклакисса чIумалва чIалай бивкIун бур София балайрдах ва къавтIавурттах гъира бусса, музыкалул чулухунмай итххявхсса душ бушиву. Шяравусса байраннай, шадлугъирттай ванил мудангу чялишсса гьурттушиву дайсса диркIун дур. Райондалий хъанахъисса культуралийн багьайсса бяст-ччаллайгу хьхьичIунсса кIанттурду бугьайсса бивкIун бур ванил ва гихунмайсса оьрмугу театрдануцIун, музыкалуцIун бахIин пикри бувну бур.


– Ва даву ттун давунурагу хIисав къашай. Машгьурсса артистътуращалсса, балайчитуращалсса даврил дакIнил макьу хъинну ххуйсса тагьарданийн дуцай, зун гъира бикIай, – тIий бур София.


Буттал шяраву школагу къуртал бувну, дакIнивусса хиял щаллу бан Ереваннайсса Театрал институтравун дуклан гьан ччай бивкIун бур София. Та чIумал тикку лакрал студия тIивтIуну бивкIссар. Амма ниттин янил чанину хъанахъисса душ циятува архну лавгун ччай бивкIун бакъар, рухсат къабуллуну бур душнихьхьун Ереваннайн гьансса. МахIачкъалалив Культпросвет училищалийн дуклан бувххун бур. Дуклакийнигу София хьхьичIунсса кьюкьлувух бивкIун бур.

Инсаннал оьрмулуву ца яла агьаммурну бикIай оьрмулул дуснащал ца ххуллийн багьлагьимур мутта. Софиян ца талихIну хьуну бур инженер-строительнал пишалий зузисса, цила шяравачу СалихIлущал ташулул хьун. Жагьилсса кулпат ялапар хъанан бивкIун бур МахIачкъалалив. Ца шинава СалихI Ашттарханнайн зун тIайла уклай, тихун лавгун бур. Мяйрахъул шиннардий София зий бивкIун бур Ашттарханнал шагьрулийсса Культуралул дворецраву директорнал хъиривмурну.

Яла тIурча, зана хьун багьну бур цIунилгу МахIачкъалалив, зун бивкIун бур ОьрчIал творчествалул центрданул директорну. Тай шиннардий му Центр Ростоврал муххал ххуллул идаралийн багьлагьисса буну, гьарзат муниципал тагьарданийн кIура даен дуллай, цаппара хIаллавун му лакьин багьну бур. Мунийн бувну София Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлуву лакрал ва даргиял культуралул иширттал хасъсса специалистну зун бивкIун бур.
Ванил хIарачат чIалай, Филармониялул каялувчитурал тIалавшиндарайн бувну, Софияйн оьвкуну бур Дагъусттаннал паччахIлугърал филармониялул директорнал хъиривмурну зун. 2002 шиная шинмай хIакьинусса кьинигу зий бур ва даврий.


«ОьрчIал дуниял» тIисса кIулшиврул центр тIитIин. Ва Центрданий зий ур 15 преподаватель ва дуклай бур 800-нния ливчусса оьрчIру. Школарттай дусса хасъсса дарсру дакъасса, шикку дур балай учаврил, къавтIаврил, спортрал, шахматирттал ва цаймигу дарсру.


 

– Филармониялуву даву щириркIуну дуссар хьхьу дакъа, кьини дакъа. Даврил агьаммур бутIанугу хъанахъиссар паччахIлугърайн дагьайсса мероприятияртту.

Жу республикалийн оьвчайссар Аьрасатнаву, билаятрай сий дусса классикалул музыкантътурайн, оркестрдайн, балайчитурайн, къавтIалтрайн ва мукунма цаймигу пишакартурайн. Ми жу кьамул бай­ссар, маслихIат ккавккун, программартту сакин дайссар ва ми тамашачитурал хьхьичIун лавайсса даражалий буккансса хIарачат байссар.

Шагьрулий хъанахъисса циняв байраннайн, шадлугъирттайн халкьуннал тIалавшиндарайн бувну, дайссар укуннасса ва ихIсандалул ххуллийсса концертру.

Филармониялул зузалтрал агьамсса давуну хъанахъиссар оьрчIал багъирдаву, школарттай ялун нанисса ник тарбия даврин хасъсса мероприятияртту сакин давугу. Мукун, жу ччя-ччяни дайссар терроризмалийн, наркотикирттайн къаршисса акциялул концертру.

Культуралул министерствалул программалийн бувну щаллу дуллалисса дакъассагу, жу хIадур дайссар жура-журасса цайми концертругу. Цума-цагу балайчинаща бюхъайссар жул сипталий концерт дуван. Жул дуссар шинал лагрулий дан ккаккан дурсса давурттал план, тIий, буслай бур София.

Дур вайннал гьарца шинал лагрулий дувайсса хасъсса проектру, личIи-личIисса миллатирттал мазурдийсса музыкалул рингру ва м.ц.
– На республикалул чIявусса школарттай хьуссара. Ми школарттайсса давурттавух хIала-гьурттуну буни бувчIай дуклаки оьрчIан чара бакъа аьркинмур, – тIий бур София.

Укун, ванин пикри хьуну бур МахIачкъалалив «ОьрчIал дуниял» тIисса кIулшиврул центр тIитIин. Ва Центрданий зий ур 15 преподаватель ва дуклай бур 800-нния ливчусса оьрчIру. Школарттай дусса хасъсса дарсру дакъасса, шикку дур балай учаврил, къавтIаврил, спортрал, шахматирттал ва цаймигу дарсру.

–Ттул пикрилий, школарттай дуну хъина тIисса, амма дакъасса, оьрчIан оьрмулуву чара бакъа аьркинсса дарсру багьлай бур дикIан укунсса центрдай. Му хъанай дур школалул программалул чIарахсса ххисса кIулшиву дулаву.

Жул центрданий дуссар КВН, Аьрасатнал регионнал дянив, Ухссавнил Ккавкказнаву хьхьичIунсса кIанттурду бугьлагьисса. Центр тIивтIуну дахьра ца шин хьунугу, давуртту щириркIуну дур, ванияр тихуннайгу дачинссар тIисса умуд бур, – тIий бур София.

Ва хъанай бур лакраву бусравсса «Дараччи» хъаннил клубрал членнугу. Клубгу хIарачатрай бур жула лакрал культуралуха зузисса инсантуран шайсса кумаг буван, аьркинсса ишираву чIарав бацIан.

ЦIанасса чIумал София, лавхьхьумуний гьашиву къадурну, дуклай бур ДГУ-лул культуралул факультетрай.
Ванил бур 2 душ ва 1 арс, 2 душнил оьрчI.

Бувсса захIматрахлу Софиял хIалал дурну дур «ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала» цIа, чIярусса хIурматрал грамотартту ва барчаллагьрал чагъарду.
– Ва даву ттун давунурагу хIисав къашай. Машгьурсса артистътуращалсса, балайчитуращалсса даврил дакIнил макьу хъинну ххуйсса тагьарданийн дуцай, зун гъира бикIай, – тIий бур София.
Ва зуруй София хьунадакьлай бур оьрмулул юбилей. ЧIа тIий буру вин, Софияй, ванияр тихунмайгу мукунма гъира ва шавкь дакIниву дуну зунсса каши ва кьудрат !

Читайте также: