Чанна лахъан дурунни буттал шяравалу

Чанна лахъан дурунни буттал шяравалу

Ххаллилсса бахшиш дурунни, Аьрасатнал Кьинилун байрандалуцIунгу дархIуну, Ингушетиянал виваллил иширттал министрнал хъиривчу, полициялул полковник, МахIаммадлул арс Энгельс ХIажимахIаммадовлул цала шяраваллил агьулданун – щала шяравун бувцунни хьхьувайсса чани.

Цала арцух ванал машан лавсун бур зувива бетондалул ттала, азарда метра ттукIрал кабельданул, чани байсса ряхц1алва чирахъ, буллуну бур ми давуртту даврихлусса хIакь. Шяравучутурал бусаврийн бувну, вай давурттан Энгельс ХIажимахIаммадовлул харж бувну бур сайки ца миллион къурушрал.
Му бакъасса, шяраваллил жяматран кумагран бавчIуну бур иникьаллул чуваллу. Ши­ккува кIицI бан, Энгельслул гьарца шинал лув-ялув, Зумаритавал байрандалийн цала шяраваллил жяматрайх бачIайссар иникьаллул ва качарданул чантайртту.

2015 шинал, Ххувшаврил 70 шинан хасну, Энгельслул шяраву бацIан бувссар зунттал шяраваллаву чувчIав бакъасса даражалул мемориал комплекс, буттал кIанттухлу жанну дуллуминнал аьпалун. Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий Ватандалухлу талай ивкIсса гьарцагу къяничунан цIа куну, бувгьуссар мурхьру.

«Инсан дунияллийн уклай ур дачIрасса каруннащал, мукуна лаглайгу ур дунияллия. Аьрщарай личIлай дур так цIа ва хъинсса давуртту. Нава цIуллуну уссак­сса, ттунгу ччай бур ттула кашилуща бюхъаймур бан буттал шяраваллил агьалинал оьр­мулул шартIру бигьа даврил ххуллий», – тIий ур Энгельс.
Ккуллал райондалул бакIчи Шамил Рамазановгу, Къяннал жямат ва щалагу райондалул агьали дакIнийхтуну барчаллагьрай бур миллатрал хIакьсса патриот Энгельс ХIажимахIаммадовлуйн, райондалул оьрмулуву дуллалисса гьурттушиндарахлу. ЧIа тIий бур ванан цIуллушиву, бигьа дакъа­сса давриву тIайлабацIуртту.

Читайте также: