Тирххандарал мажлис

Тирххандарал мажлис

ЦIуминалийсса ЦIуссалакрал шяраву хьунни ОьрчIру буруччаврил кьинилун хас дурсса шадлугърал мажлис. Байрандалийн оьвкуну бия захIматсса тагьарданувун багьсса, нину-ппу бакъасса, мушакъатсса оьрчIайн ва чIявусса оьрчIру бусса кулпатирттайн. Байран сакин дурну дия КЦСОН-далул (агьалинахасса социал къуллугърал центр) зузалтрал.

Мажлис тIитIлай, Центрданул директорнал хъиривчу Аьби­дат Аьбдуллаевал, оьрчIругу барча бувну, бувсуна байрандалул тарихрая. Хъирив ванил дурккуна ЦIуссалакрал райондалул бакIчи МахIаммад-ХIажи Айдиевлул чулухасса барча баву.

ОьрчIру ва нину-ппу мукунма барча бунни бугьараминнаха къуллугъ байсса отделениялул хъунмур Минажат Аьлиевал. Ихтилатру къуртал хьуну махъ Аьбидат Аьбдуллаевал дуруна байран дайдишиннин хьхьичI хьуну диркIсса асфальтрай сурат дишаврил конкурсрал хIасиллу. Конкурсраву гьуртту хьусса оьрчIан дуллунни спонсортурал чулухасса дакIний личIансса бахшишру.
ОьрчIал дурккунни назмурду, увкунни балайрду. Вайгу ххари бунни бахшиширттайну.

Муданма кунма, оьрчIру барча бан бувкIун бия райондалул Культуралул управлениялул зузалт. Байран наниссаксса хIаллай оьрчIайх дачIлай бия нацIу-кьацIуртту ва жура-журасса бахшишру. ОьрчIал байрандалийн оьвкуну бия аниматортурайн. Ми хьунни оьрчIансса ца яла ххаримур бахшишнугу. Вайннащал тIуркIурду буллай, балай тIий, къавтIий оьрчIал хъунма­сса хIаз лавсунни.
Ахирданий Аьбидат Аьбдуллаевал барчаллагь увкунни оьрчIан байран дан ка-кумаг бувсса ва мудангу Центрданул дуллалисса даврил чIарав бацIлацIисса спонсортурахь.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: