Хирургтурайн барчаллагьрай буру

Хирургтурайн барчаллагьрай буру

Жу, Вихьуллал МахIа­тIулавхъал тухум, хъунмасса барчаллагь баян буллай буру Лакрал райондалул азарханалул хирургтурайн – Сулайман Сулаймановлуйн, Арсен Аьлиевлуйн ва зул кумагчитурайн.

ЗахIматсса цIуцIаврил ясир увсса жул гъанчу Каримов МихIа, Сулайманнул ва Арсеннул операция бувну, цIуцIаврил ххяппурттаща ххассал увунни. Жун бувчIунни Сулайман ва Арсен хъинну хIакин-хирургнал даву кIулсса инсантал бушиву. Яраппий, зу цIуллу баннав, зул даву чанну лякъаваннав.

Читайте также: