Ххувшаврин цIа кусса мажлис-митинг

Ххувшаврин цIа кусса мажлис-митинг

Щала Аьрасатнал шагьрурдая чIявусса илгу бувкIун, хъуннасса сийлий дайссия гьар шинах Гъумук Ххувшаврил Парад.

Коронавирусрал пандемия сававну, ларгсса шинал къадурну лирчIссар Ххувшаврил кьинисса мероприятияртту, анжагъ райондалул бакIчи Юсуп Мах1аммадовлул аьрали комиссар ХIасан Масуевлущал Буттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъвилия зана къавхьуминнан дацIан дурсса гьайкалдануцI ва «Вирттаврал чIирацI» тIутIив дишаву личIаннин.

Мура тагьар сававну, гьашинугу райондалул каялувчитурал хIукму бунни, Парад къадурну, Аьпалул митинграйну щаллу хьун.

Митинграй гьуртту хьунни райондалул каялувчитал, идарарттал каялувчитал, дуклаки оьрчIру. Хасну митинграй гьуртту хьун увкIун ия Аьрасатнал Конституциялул Судрал судья ХIадис ХIажиев. Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул, хъамаллурал ва райондалул депутатътурал тIутIив дирхьуна ларгсса шинал Ххувшаврил 75 шинал савлугъран Гъумук дукIу бувну бивкIсса Дагъусттаннал ххюцIаллий ряхагу Хъун дяъвилул Виричунал АллеялуцIух. Мичча лавгуна лакрал Хъун дяъвилул ххюягу Виричунан, Аьрасатнал вирттавран ва ЗахIматрал вирттавран цIа кусса мемориалданий тIутIив дишин.

Муния махъ, Хъун дяъвилул майданнай жанну дуллуминнан дацIан дурсса гьайкалдануцI тIутIал шалкригу бивхьуну, ми­ккура хьуна Аьпалул митинг.
Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгуна Буттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъви ва муний ларсъсса Ххувшаву – му билаятрал цIасса тарих ва пахру хъанай бушивруцIун, мунил цачIун бувшиву ца кутакну щалагу билаятрал агьлу.
– Ларгунни цимирагу ацIра шин бюхттулсса Ххувшаву ларсун. Лап чIири лирчIун дур жула ветерантурал кьюкьа, амма халкьуннал аьпалуву абадлий личIантIиссар миннал чувшиву ва виричушиву.

Вай байрандалул гьантрай щалагу билаятрай хъуннасса аякьа дур ветерантураха, бакIра-бакIрах дакIнийн бичлай бур дяъвилул майданнай жанну дуллуми. Ялун нани­сса никирал ласлай бур миннал виричушивурттая эбрат. ХIакьину жулва буржри буру­ччин жула аьрщарай душман цукун кьамул антIиссарив дунияллун чIалачIи бувсса жула буттахъал ва ттаттахъал аьпа. ЩищачIав къабюхъантIиссар щялу бан дяъвилул хIакьмур, инкар бан КIилчинмур дунияллул дяъвилий яла хъунмур Ххувшаву Совет халкьуннал ларсшиву,– увкунни Юсуп МахIаммадовлул.
Лакрал ва Ккуллал районнал аьрали комиссар ХIасан Масуевлул бувсунни Лакрал райондалия ватан дуруччин лавгшиву 6 азарунния ливчусса чиваркI, миннава 1500 хушрай. 3 азарунния ливчусса ливчIун бивкIшиву дяъвилул майданнайва.

ХIадис ХIажиевлул кIицI лавгуна Аьрасатнал агьалинан Ххувшаву цуксса ххирану дарцIуссарив ва мунил кьимат цуксса агьамну ва бюхттулну бикIан аьркинссарив.
Митинграй ихтилатру ялагу бувна дяъвилул гьурттучитурал мачча-гъанминнал. Дуклаки оьрчIал дурккуна аьрали темалун ва вирттавран хас дурсса назмурду.
Митинграя махъ райондалул магьирлугърал къатлул зузалт­рал ккаккан дуруна концерт.
ЦIакь хьусса аьдатрайн бувну, байрандалун хасну райондалий хьуна спортрал ва дучри ххяххан баврил бяст-ччаллугу.

Читайте также: