Барча бунни щахъами

ХIакьинусса кьининийн Лакрал райондалий ливчIун бур Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул ветераннал 11 щахъами: Буттаева Гьумаюн Аьбдулкьадирдул душ, Кучиева Амма Исял душ, Зубаирова Шагьун МахIаммадлул душ, Абакарова ПатIимат Оьмардул душ (Гъумучату); МахIаммадова Таибат МахIаммадлул душ (Буршияту); Аьлиева Гулизар ЛатIиплул душ (ялапар хъанай бур УзбакIнаву), Абачараева Тамари МахIаммадлул душ (КIундияту); Камалова Барижат Закарижанал душ (КIулушацIату); Кьурбанова Магьият Мусал душ, Ибрагьимова Баянат Аьлил душ, Давудова ПатIимат Кьурбанисмяиллул душ (ГьунчIукьатIату).


Вайннава райондалий ялапар хъанай бур 8.

Ххувшаврил кьини вай барча бан лавгунни райондалул каялувчитал.
Гъумук ялапар хъанахъисса Гьумаюн Буттаева, Шагьун Зубаирова, ПатIимат Абакарова барча бан лавгунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Магьирлугърал управлениялул каялувчи Ансар Къажлаевлущал.

Буршайн Таибат МахIамма­дова барча бан лавгуна райондалул бакIчинал цалчинма хъиривчу Абубакар Къюннуев. ГьунчIукьатIув Магьият Кьурбанова, Баянат Ибрагьимова, ПатIимат Давудова барча бан лавгуна райондалул бакIчинал хъиривчу Макьсуд Макьсудов.

– Цуксса хIайпнугу, райондалий ливчIун акъар цаягу Хъун дяъвилул ветеран. Амма жунма цукунчIав къабучIиссар хъамаритан тайннал виричушиву, тайннал аманат. Гьамин, мунияту хIакьину жу, дяъвилул ветеранталгу дакIнийн бичлай, барча буллай буру тайннал щахъами, – увкунни Юсуп МахIаммадовлул.
Гьарца щахъаннин пишкаш дуруна тIутIив ва бахшишру.

Читайте также: