Ххувшаврил кьинилул шадлугъру

Ххувшаврил кьинилул шадлугъру

Хъун дяъви. Му жула цавагу къатлул, къушлил чIарах къабувкссар. Ца-ца кулпатрая кIи-кIия, шан-шама, хIатта мукь-мукьагума тархъаншиву дуруччин дяъвилийн лавгссар. Мунияту жува мудангу буслан аьркинссару ялун нанисса никирахь та дяъви цукунсса «жанавар» бивкIссарив ва буссарив.

Жува хIакьину чаннасса ссавнилу яхъанай бухьурчагу, аьлтта чIалай бур дунияллул ишру ччимур чIумал цамур чулийнмай кIура баен бюхъайшиву. Жунма личIлулну ва бурувччуну бикIан багьлай бур. Му буруччаврил хъунмур ишнугу хъанахъиссар жулла дянивсса дусшиву, нахIу-хIалашиву.

Ккуллал райондалий кIицI ларгунни Ххувшаврил байран бювхъусса кьяйдалий. Байран ссуссукьуну дуван багьлай бушиву буслай бия хIакинтал, жулла ялун дирсса бала-хатIасса цIуцIаву цIунилгу ппив къахьуншиврул. Мунияту гьашину къархьунни «БивкIу бакъасса полкрал» маршгу.


Ваччав

Май зурул 9-нний Ххувшаву ларсъсса кьинилун хас дурсса шадлугъ хьунни Ваччав. Ххувшаврил ттугъащал, бала-гьалайрдащал, тIутIащал аьрали яннардавусса культуралул зузалтрал кьюкьа, цала каялувчи Марина Ибрагьимова хьхьичIну, дарчуна майдандалул чулийннай. Вайннащал ия Ккуллал райондалул бакIчи Шамил Рамазанов ва цаймигу къуллугъчитал. Майданнив бияйхту, АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIан бувкIун, гикку бивхьуна тIутIал шалкка.

Майданнивсса сахIналий ва мунил хьхьичI хьуна Ххувшаврил кьинилун хас дурсса митинг. Жямат барча бувна Шамил Рамазановлул, райондалул Ветерантурал советрал председатель Аьбдул Загьидиевлул, къуллугъ кьабивтсса аьралий майор Шамхал Хизриевлул.

Авурсса аьрали янналуву сахIналийсса давуртту дачин дурну ия Хъусращиял халкьуннал театрданул режиссер Марсель Сулайманов. Барча бавурттал хъирив, ЧIяйннал шяраваллил школалул дуклаки душ СутIаева Аминатлул хъинну асар хьунну бувккуна дяъвилул иширттан хас бувсса баллада. Хъирив райондалул культуралул зузала ХIабибуллагь Кьурбановлул щаллу бувна цала ляхъан бувсса АхIмад-Хан Султаннун хас бувсса балай. Балайрду щаллу бувуна мукунма Асият МахIаммадовал, Халисат Рамазановал, РайхIанат ХIажиевал, Муслим Суллуевлул, Шавлухъ СалихIовал, Гулжагьра Рамазановал ва цайминналгу. Дия диялсса къавтIавурттугу.

Шамил Рамазановлул ва Ваччиял шяраваллил бакIчи Арсен МахIаммадовлул арцущалсса конверт буллуна Хъун дяъвилул гьурттучинал щащар Нурижат Муслимовахьхьун. Ванил, сахIналийн бувккун, ласнал суратгу хьхьичIух дургьуну, къавтIун бивзун, сий дуруна.

Вихьлив

Май зурул 8-нний Вихьуллал шяраву хьунни Ххувшаврил кьинилун хас дурсса шадлугъ. Вихьуллал школалул дуклаки оьрчIру цачIун хьуна шяраваллил администрациялул хьхьичIсса паркраву. Вайннахь дия дяъвилий гьуртту хьусса шяравучутурал суратру, ттугъру ва тIутIив. «БивкIу бакъасса полкрал» сакиншинначиталну бия Вихьуллал школалул директор Аьлил МахIаммадов, завуч Жинасат МахIаммадова, оьрчIал сакиншиндарал каялувчи ПатIимат Кьурбанова, учительница ПатIимат Чупанова.

Яла кьюкьа паркрачIату дуркIуна дяъвилий гьуртту хьуминнан хас дурсса гьайкалданучIан т1ут1ив дишин. Гьайкалданул лагмасса кIанттугу, ттугъру лавххун, шарду бавхIуну, лентарду лавчIун, чIюлу бувну бия шяраваллил культуралул зузалтрал. КIицI дуван ччива вайннал цIарду: Рукьижат ХIасанхIусайнова, Камилат Оьмариева , Заннишат Бугъанова, Шамсият Халилова.

Митинг дачин дурну бия Камилат Оьмариева . Мюрщисса оьрчIру ккалай бия назмурду ва декламацияртту. Увкуна балайрду. Хьуна минутрайсса кьабагьавугу. БавтIми рязину ливчIуна лайкьну сакин дурсса шадлугърая.

ЧIяв

Май зурул 8-нний ЧIяв Хъун дяъвилий гьуртту хьуминнан хас дурсса гьайка­данучIа хьунни байрандалул лагрулийсса мажлис. ГьайкалданучIа бавцIуну бия «Абадшиврул вахта». Шадлугъ дачин дурну бия ЧIяйннал шяраваллил культуралул къатлул хъунмур СалихIат Алхасова. Ванил кутIану бувсуна дяъвилул биян бувсса балардая, кIицI лавгуна дяъвилия СССР-данул Виричуну увкIшиву ЧIяйннал бюхттулсса арс ЦIаххуй Маккаев.

Махъру лавхъуна мукунма Шяраваллил Ветерантурал советрал председатель МахIаммад Апанниевлул, Хъун дяъвилул гьурттучитурал арсурваврал ХIусайн МахIаммадовлул, Арсен Аьбдуллаевлул ва цайминналгу. ОьрчIал щаллу бувна дяъвилун хас бувсса балайрду. Миннавух бия: Аминат СутIаева , Вали Мудунов, АхIмад Билалов, Мариян Рамазанова, Камил ХIамзаев ва цаймигу.

Ккулув

Ккуллал райондалул шяраваллавусса библиотекарттал, царагу календарьданийсса дата лях гьан къадиртун, кIицI лагай гьарцагу байран. Вана уттигу Ккуллал шяраваллил библиотекалул каялувчи Аьйша ХIажиевал хIасул дурну дия дуклаки оьрчIал дянив.

Ватандалухасса балайрдал конкурс. Хьунни дяъвилул иширттан хас бувсса луттирдая бусласисса дискуссиягу.
Библиотекалул зузалт лавгуна Хъун дяъвилул гьурттучинал щащар Аскандарова СиясатлучIан. Ванин дуллуна бахшишру, чIа увкуна цIуллушиву. Сиясатгу, цихра дурсса аякьа бусрав хьуну, каруннайн ппайрду тIий бия. Хъиннихха укун угьарасса инсаннах къулагъас дуллай.
Уттигу цал барча буттахъал ларсъсса Ххувшаву!

Читайте также: