ТIайлабацIусса хьуннав зул цIусса оьрмулул ххуллу!

ТIайлабацIусса хьуннав зул цIусса оьрмулул ххуллу!

Дуккаврил шин къур­тал дуллай, республикалул школардай бивщунни махъва-махъсса гюнгутIи. ЦIуссалакрал райондалул 23-магу школалийгу, гьар мудан кунна, лавайсса даражалий ларгунни дуклаки оьрчIру школалия личIи хъанахъисса ххариссагу, пашманссагу асарду хIала бувхсса байранну.

Цаннияр ца асар хьун­сса бия райондалул школарттайсса шадлугърал мажлисру. Цанма ххирасса школалия личIи хъанай, учительтурахь барчаллагь тIий, хъювсул буклай бия дуклаки оьрчIру.

Гьашину махъва-махъсса гюнгутIи бивщунни ЦIуссалакрал райондалул школарттай 11-мур класс къуртал бувсса 165 оьрчIан ва 9-мур класс къуртал бувсса 486 оьрчIан. Вайннава цIуминалийсса школардай 11-мур класс къуртал буллай ур 70 дуклаки оьрчI, 9-мур класс – 225 оьрчI. Выпускрал мажлисру байбишин хьхьичI, ЦIуссалакрал райондалул бакIчи МахIаммад-ХIажи Айдиевлул тапшур бувну, гьарица школалуцIун цIакь бувсса уполномоченныйтурал ихтиярду дуруччай органнал зузалтращал архIал ххал бунни цукун мюхчанну бурив школарду ва лагма-ялттусса кIанттурду.

Аьдатравун багьсса куццуй, байранналун хасну чIюлу бувну бия райондалул цинявппагу школартту. Бюхттулну баллай бия музыкалул чIурду. ТIутIавун багьлавгун бия учительталгу, выпускникталгу. ОьрчIан тIайлабацIу чIа тIисса ихтилатру бувна директортурал, учительтурал, администрациялул вакилтурал ва нитти-буттал.

Выпускниктуралгу увкунни цанма ххирасса учительтуран хас бувсса балайртту, дурккунни назмурду. ДакIнийхтунусса барчаллагь увкунни цалчин­сса учительницахъахь. Гьарицагу школарттай ххуйну дуклай бивкIсса, спортраву ва жяматийсса иширттаву хьхьичIунсса ккаккияртту хьун дурсса оьрчIан дуллунни хIурматрал грамотартту. Выпускниктурахь ххуллухъин увкунни цалчинмур классрал дуклаки оьрчIал. Школа къуртал буллалиминналгу вайннан дакIний личIансса бахшишру дунни, рирщунни суратру.

Читайте также: