Кьукнив

Кьукнив

Мяйжаннугу, Хъун дяъвилул щавщи къабивсса кулпат Дагъусттаннай бакъахьунссар. ЧIирисса Кьукуннал шяравату дяъвилийн лавгун ур 44 талатала, миннавату зана къавхьуну ур 25.
Жун ми дакIний буссар, жун минная пахру буссар!

Майрал 9-нний, щала хIу­куматрай кунна, Кьукуннал шяравугу хьунадаркьунни Бу­ттал кIанттул цIанийсса Хъунма­сса дяъвилий ххув хьуну 76 шин бартлагаврин хас дурсса байран. Муниннин хьхьичI гъарал-марххала буллай диркIсса дуниялгу даркьуну, ххуйсса баргъ бивтсса кьинигу дия.

Шяраву буми тIутIащал бувкIуна, дяъвилий гьуртту хьуминнан ва жанну дуллуминнан хас бувсса, ххаллилсса Мемориал комплексрачIан. Дуклаки оьрчIал микку бивхьуна тIутIал шалкка ва гьарцаннал – тIутIал кацI.

Байрандалийн бувкIми барчагу бувну, ххуйсса дуаьрттугу дурккуну, ливтIуминнал рухIирдаяту алхIам бувккуна шяраваллил мизитрал имам Насруллагь Сайпуллаевлул.

Нурислан Хавчаев

Читайте также: