Муса Маннаровлул цIанийсса Аллея тIивтIунни Гъумук

Гьарта-гьарзасса лагрулий кIицI ларгунни Лакрал райондалий цалчинсса инсан аьламравун левххун 60 шинал юбилейран хас дурсса мероприятияртту. Гьай-гьай, муницIун агьамсса ххуллу-ххуттай кIицI лаглай бия Совет Союзрал Виричу, Ухссавнил Къапкъазуллал лагрулий увагу усса ца космонавт Муса Маннаровлул цIа.

Дайдирхьуна мероприятияр­тту Муса Маннаровлул цIанийсса музейраву. Шиккун бувкIун бия Гъумучиял школалул дуклаки оьрчIру. Музейрал хъунмур Аьбидат Макьаевал ва элмий­сса зузала Шарипат Кантулаевал гьарза-гьартану бувсуна Космонавтикалул кьинилуцIун бавхIусса тарихрая, цалчин­сса космонавтная ва жула Муса Маннаровлуя. КIицI лавгуна музей бусса къатри дурну диркIшиву Лакрал райондалул агьалинал кашилуцIух, Муса цалчин Ватандалийн учIаннин. Яла ми къатри дуллуну дур Гъумучиял музейрахьхьун. Музейрал зузалтрал бусласимунийн бувну, Гъумукун увкIсса чIумал, цува цуксса анаварну ухьурчагу, чара бакъа ияй тIар шиккун, ВацIилуйн лажинсса ларзулунгу лавхъун, эмаратсса Гъумучиял бярних якъабивтун ацIан къашайгу учай тIар.
Дуклаки оьрчIал дурккунни Космонавтикалул кьинилун хас дурсса назмурду. ЧIяруми, гьай-гьай, дия Муса Маннаровлухасса.

Аьдатсса культуралул центрданий тIиртIунни цалчинсса инсан аьламравун левххун 60 шин шаврин хас дурсса фотогалерея. Микку дирхьуну дия дунияллий хьхьичIа-хьхьичI аьламравун гьаз хьусса Юрий Гагариннул, цалчин аьламравун левхсса хъамитайпа Валентина Терешковал суратру. Яла хъунмур кIану му галереялуву буллуну бия, гьай-гьай, Муса Маннаровлун: оьрчIнийсса, институтраву дуклакинийсса, аьламравусса, аьламрава зана хьуну махъ хьунаакьлакьисса, МахIачкъалалив ва Лаккуй мунал савлугърал мажлисирттай­сса, личIи-личIисса агьамсса хьунабакьавурттайсса лахIзарду.

Муния махъ Гъумучиял паркраву хьунни Муса Маннаровлул цIанийсса Аллея тIитIлатIисса шадлугъ.
Муний гьуртту хьунни райондалул бакI дургьуми, идарар­ттал каялувчитал ва зузалт, Гъумучиял школалул учительтал ва дуклаки оьрчIру, магьирлугърал зузалт.
Аллея тIитIаврил лишанну хъанахъисса ЯтIул лента кьувкьуна Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул ва Гъумучиял школалул дуклаки душ Шакират Рамазановал.
Шадлугърайн бавтIми барча буллай, Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгуна 1961 шинал апрель зурул 12-нний жула ватанлув хьушиву дунияллул тарихраву аьламравун ххуллу тIивтIуману.
Балжину бувсуна миллатрал пахрулунсса арсная ва ванал аьламраву бувсса гьунардая.

Лакрал райондалул администрациялул сипталийну, Муса Маннаровлул оьрмулул 70 шинал юбилейран хасну, Гъумук дурунни тамансса мероприятияртту: шахматирттал клубгу тIивтIуну, дурунни дуклаки оьрчIал дянивсса шахматирттал турнир, лавайсса даражалий хьунни районнал дянивсса волейболданул турнир.
Цалчинсса инсан аьламравун левххун 60 шин шаврин хасну дуклаки оьрчIал дянив хьунни дакIних назмурду дуккаврил онлайн-конкурс. Муний ххув хьуминнан бахшишру дуллунни Аллея тIитIлатIисса шадлугърай. Лакку мазрай шеърирду буккаврил номинациялий ххув хьунни Масуева Сабрина. КIилчинмур кIану бувгьунни Чавтаров Маликлул, шамилчинмур кIану – Нодиров Саэдлул (Гъумучиял школалий дуклакисса таджик миллатрал оьрчI).

Оьрус мазрай шеъри буккаврил номинациялий ххув хьунни Жалаев Аьбдулкарим. КIилчинмур кIану бувгьунни Нажаева Саниятлул, шамилчинмур кIану – Саэдов Фархадлул.
Вайннал цинявннал бувккунни Муса Маннаровлухасса шеърирду. Райондалул магьирлугърал къатлул зузалтрал ва Гъумучиял оьрчIал магьирлугърал школалул оьрчIал ккаккан дурунни концерт.

Читайте также: