Буруглаги – ххал хьунтIиссар

Буруглаги – ххал хьунтIиссар

Уттигъанну, март зурул дязаннив, Ваччав най, шярава личайхту, ттун ца зат дакIнийн багьуна. Ларгсса шиннардий ва чIун дучIаннин ттул янилун дагьлан дикIайва ххуллул зумакъирагърай къуппан-тIутIив. Ппиж тIун дикIайва мукунна кьиблалул чулийннай дурургсса лахIунттай дараччи-тIутIивгу. Гьашину тIурча, ми дурая янилун дагьлан.

Вихьуллал шяраваллил хьхьичI­сса Эяхалу тIисса кIанттайн ияйхту на, ххуллия тийнай хьуну, лавгссияв кьиб­лалул чулийрагу дакъарив ххал дан интнил илчитал. Дакъая ттул тIутIив. Яла на, га лахъ бакъасса бакIул кьиблалул чулий авцIуну, уруглан ивкIра лагмава. Вагь! Цакуну ганиннин ттунна ххал къахъанай диркIсса ца аьламат янилун дагьуна. Га бакIул чулий бия цавай хъунисса кьунтту: ца хъинну ххуйсса суратгу хIасул дурну, бавцIуну бия ттух буруг­лай. Гьай-гьай, нагу, бувккун ттула фотоаппарат, чIярх чин дурну рирщуссия гайннул сурат. Му цурдагу ласлай ура зул хьхьичIун.
Жува бикIару цайми па­ччахI­­лугъирттайсса, укун­сса хьуннав, вайннуха лархьхьусса хьуннав, тIабиаьтрал хIасул дурсса суратирттая буслай, зиярат буллай. Амма жула Лакку билаятрай итталун дагьай цаннияр ца хIикматсса тIабиаьтрал суратру-караматру. Жунма анжагъ, къателефоннавун бувххун, буххан аьркинну бур тIабиаьтралмур чур­ххавун. Буруглагияра лагмава, ххал хъанантIиссар аьламатру! ТIайлабацIу баннав зун!

Читайте также: