Космосравун нанисса ххуллийри дусса Хъусращиял щар

Лахъсса зунттаву дирхьусса лакрал шяравалу. Ва шяравалу цурдагу, явара, космосравун нанисса ххуллий хьунадакьлай ду­ссар. Утти бусанна ва цукун хъанахъиссарив. Къазахъисттаннайсса Бойконур космодромрая космосравун аьрххилий наниминнал, аьрщарая гьаз хьуну най, кIира километра ритайхту, хьунадакьайссар Хъусращиял шяравалу. Шиччассар МахIаммад-Загьидлул ляхъан бувсса, Муса Маннаров аьламравун левхсса чIумалсса «Ххуллу­хъин баннав, Муса» тIисса балай. Му балай цуппагу хIакьинугу учин бюхъанссар гай яла ххуйми балайрдавасса цану бур куну.

Дурусну апрель зурул 12-нний Хъусращиял шяраваллил библиотекалувун бавтIун бия Ккуллал райондалул шяраваллавусса библиотекарттал зузалт. Ва батIаврийнгу тIий бия «Космонавтикалун хас був­сса семинар». БикIувча мукун. Библиотека бивхьусса къатрал хьхьичI бур цавай хъинну исвагьину чIалачIисса, даралул сий авур дуллалисса, дакI тIааьнсса пикрирдачIан кIункIу дуллалисса шанма зунтту: киях ЧIири-ХIалу, дянив ХIуцIул-МицI, урчIах Хъун-Сун. ХIуцIул-МицIлийн къаршисса шяраваллил администрациялул къатрал ялувгу – липI-липI тIисса кIива ттугъ. Ца – Аьрасатнал, цагу – Дагъусттаннал. Жува паракьатсса инсанталлу. Жунна кIулссар дусшиву дувангу. Дусшиву дуван кIулсса, хасиятрал авур­сса, авадансса ушиву кIул бувну махърихха жула Муса оьрус миллатрал ва паланг миллатрал гьалмахтуращал архIал аьламравун аьрххилий тIайла увксса.

Библиотекарттал зузалт

Утти бухханну библиотекалувун. Библиотекалул бухкIуллийх ша ласайхтугу, ттул хьхьичI бав­цIуна лакрал миллатрал адабиятраву хъинну хьхьичIунсса кIантту бувгьусса, Хъусращиял щярава бувксса шаэртал: Мирза МахIанмадов, Абачара ХIусайнаев, МахIаммад-Загьид Аминов, Сибирбаг Кьасумов, Булбул Оьмариева, Чанкура КьурбанмахIаммадов ва цаймигу. Минналгур ва библиотекалувусса луттирду ккалай бивкIсса, цанна къакIулмур дунияллучIан шаттирду ласлай бивкIсса.
Хъусращиял библиотекалул хъунмурну махъсса урчIра-ацIра шинай зий бур ХIажиева Сабрина. Ва ттун райондалий шайсса циняв тяхъашивурттайгу янилун багьай. Цуппагу сий дусса лаххиялуву бикIай. Библиотекалул ца къатта чIюлу бувну бия плакатирттал. Вай хас дурну дия гьашину кIицI лаглаги­сса Дагъус­ттаннал автономиялун 100 шин шаврин, инсан космосравун левххун 60 шин бартлагаврин ва цаймигу агьамсса иширттан.

Космонавтикалун хас дур­сса тяхъашиврувух гьуртту хъанай бия Хъусращиял школалул дуклаки оьрчIру. Вайннал ирглий гьарцаннал бувсуна космонавтикалул тарихрая, бувккуна шеърирду. Ккаккан бувуна кIия оьрчIал ца ччаннай бавцIуну самолет лерххун нани дурсса номергу. Гьай-гьай, Хъусращиял культуралул къатлул зузалтрал — Ванатиева Маринал, Даллаева Зульфиял, Даллаева Шагьсаланнул щаллу бувуна Муса Маннаров аьламравун лагсса чIумал дунияллийн бувксса «Ххуллу­хъин баннав, Муса» тIисса балайгу. Вайннахун гармун бишлай ия МахIаммадов МутIалли. Ши­ккува ия ва мажлис тяхъа буван увкIсса Хъювхъиял шяраваллил школалул учитель Гъазиев Аздар. Ваналгу, цала гармунгу бивщуну, увкуна цаппара балайрду.

Утти ихтилат буванну библиотекарттал каялувчитурая. Ккуллал райондалул библиотекарттал каялувчину зий бур ЧIяйннал шяравасса ХIажиаьлиева Па­тIимат. Ва хъинну цилла даву кIулсса, календарданийсса царагу байран лях гьан къадиртун давуртту дувайсса зузала бур. Ва хъинну ялув бавцIуну бикIай шяраваллавусса библиотекартталгу. ТIайланма учин, библиотекарттал зузалт хъанай бур жула кказитрал зузалтрал хIаласултну. Кказит-журналлай чивчумур вайнналгурхха инсантурал дянив ппив буллалисса. Мунияту ттун кIицI дуван ччива, «Илчи» кказит буккултрангу кIулну дикIаншиврул, вайннал цIарду: ХIажиева Сабрина (Хъусращи), ХIажиева Аьйша, Мамаева Зоя, Алхасова Сапижат (Ккул), Кьурбанаьлиева Зульфия (1-мур ЦIувкIул), Мустапаева СалихIат, Аьлилова Шавлухъ (Ваччи), Ибрагьимова Гурсалан (ЧIяйми), Идрисова Ира (ЦIущар), Аьбдуллаева Аьжа (2-мур ЦIувкIул), Аьбдуллаева Кьабилат (ЦIуйши), ХIасниев НурмахIаммад (Хъювхъи), СайкIуева Жамиля (Вихьул).

Мажлисрайн бавтIми барча буллалисса ххуйсса махъру лавхъуна ХIажиаьлиева ПатIиматлул, ХIажиева Аьйшал, ХIасниев НурмахIаммадлул, Ибрагьимова Гурсаланнул ва цайминналгу.
Ахирданий хьуна чIивисса ссувхIатгу, ссупралух щяби­кIавугу. Барчаллагь вин, Сабринай, лахъсса даражалий хъамал кьамул баврихлу.

Читайте также: