Скрипкалул ссихIирчи

Апрель зурул арулунний Дагъусттаннал халкьуннал артист, цIанихсса скрипач ва гьунар бусса педагог Мурад Абуевлул юбилейри. Ва ккалли увай Дагъусттаннаятусса цIа ларгсса цалчинма профессионал скрипачну, Дагъусттаннал композитортурал произведенияртту машгьургу, гьазгу буллалисса музыкантну.

Цалва кулпатращал архIал тарихийсса ватандалий ялапар къахъанай чIярусса шинну хьуну дунугу, Дагъусттаннащал­сса дахIаву ванал тачIавгу хьхьара хьун диртун дакъар, гъан-маччанащал, дустуращал хьуннав, цалва даврил уртакьтуращал ва тамашачитуращал хьуннав. МахIачкъалалив учIай лях-карах ватандалул агьлу скрипкалул концертрай ккуркки лаган буван. АхIмадлул арс Мурад Абуевлул цикссагу шиннардил мутталий тарбия був­сса музыкантътал хIакьину зий бур республикалул музыкалул цинявгу коллективирттаву. ХIакьинугу ванал тарбия буллай ур чIавасса скрипачтал Скрябиннул цIанийсса Москавуллал областьрал музыкалул колледжраву. Шива бувксса ванал тарбиялувтал дуклан бухлай бур билаятрал музыкалул хьхьичIунсса вузирдавун, зий бур, жулва билаятрай бакъассагу, дазул кьатIувгу.
Увну ур Мурад аьралий медициналул зузалтрал кулпатраву. Ппу АхIмад Велич – аьралий хIакин ивкIун ур, нину Раиса Васильевна –медсестра, цуппагу, ласнаяр махъун къабагьну, Хъундяъвилул цIаравух бувксса. Саратоврай Абуевлул къуртал бувну бур Л. В. Собиновлул цIанийсса паччахIлугърал консерватория, яла –
стажировка хIисаврайсса ассистентура вава консерваториялий. Ванал каялувшиву дуллалисса скрипачтурал ансамбльданул 2004 шинал «Новые имена Подмосковья» тIисса фестивальданий хьхьичIунсса диплом лавсун бур ва Кремлилул чIалъаьлувусса концертрай Москавуллал областьрал Культуралул министерствалул Барчаллагьрал чагъарданун лайкь хьуну бур. 2007 шинал дунияллул халкьуннал дянивсса конкурс-фестивальданий «камерный ансамбль» номинациялий дипломрайн лайкь хьуну ур.
Мурад Абуевлул наградар­ттавух дур ватандалулссагу. Ва ХIамзат ЦIадассал цIанийсса республикалул паччахIлугърал премиялул лауреатгу ур. Утти­гъанну кунма, ванал ва кулпат Зальмина Семёновнал «мусил хъатIул» датагу кIицI ларгун дур. Вагу Мурадлущал Саратоврал консерватория къуртал бувсса пишакар бур. «Ттун щар хьунсса пикривагу къабикIайва жагьилний, так музыкалухунгу машхулну оьрму бутанна тIун бикIайссияв. Мурадлущал ца консерваториялуву дуклай бикIайссияв, ва –мукьилчинмур курсирай, на – шамилчинмур. Майрал байрандалул гьантрай жу паромрай Волга неххайх сайр бан лавгссияв. Мурадлуй ттул ябавцIуна. Ванал бугьарасса инсантуран ва мюрщисса оьрчIалсса буллалисса нитти­хъан кумаг буллай чIалай, на ттухьва нава увкуссия: «Укунсса инсаннащал цачIу яхъанан хьун­ссия куну», – тIий бур Зальмина, Москавуллал кказитрал журналистнахь ласнащалсса хьунабакьаврия буслай. Ва Москавуллал областьрал лайкь хьусса зузалагу, щалвагу Аьрасатнал ва Москавуллал областьрал конкурсирттал лауреатгу бур.
Гьашину вайннал музыкалул творчествалухун багьну 54 шин хъанай дур кIинналагу. Вайннал кIия арс, кIива душ бур, вайгу музыкантътал бур. Вайнналми наслугу музыкантътал бур. Интернетраву бакIрайн дагьунни вайннал внукнал, Аркадий Абуевлул, музыкалул колледжраву дуклакийни, ттаттаяту бусласисса интервьюгу. «Ттаттал студентътурал чулийнмайсса хIурматрал навагума махIаттал увайвав. Ванан студентътал цалва оьрчIру кунма ххирар, аякьалий икIай. МуницIухва кьянкьасса тIалавшиннагу дуну. Ттун ккаккайхха скрипкалул классрава бувккун нанисса студентътал цукун бувххун, багьтIатIал хьуну буссарив. Ттун ттунма ххирар виолончель, амма ттаттал скрипка магьирну бищаврил асарду бюххай дакIнивун. Музыкант так техникалул магьир акъар­хха, цанмагу, тамашачитурангу дю­хханну макьанну экьинани дуваврил ссихIирданул заллур, ттатта кунасса», – тIий ур Аркадий.
Вава колледжрал директор Олег Капоновгу ур скрипкалул рыцарь Мурад Абуев оьвкунийн ачай, кIу къабивзун, хъунмасса залдануву хъуни къуллугъчитурал хьхьичI икIу, чIирисса ккурандалул хьхьичI икIу, мунан личIишиву къадикIай, чув, цумур сахIналийн, щил хьхьичIун уккарчагу, магьирну скрипка бивщуну концерт чIюлу дувай тIий.
«Абуевлул тачIав хIисавравун къаласай престиж дусса, сийлий­сса ва къасийлийсса сцена, зал, публика тIисса дурчIалартту.
Заннала музыкантну ляхъан увсса Мурад дуниял хъамариртун музыкалухух лагай, сцена къулайсса буну-бакъа, акустикалул даража, цичIав хIисавравун къаласай цахра вичIидишинми залдануву бухьурча. Ванан гьашай тамашачитурал ца ккуран, караматсса макьаннал ясир бувну, рувхIанийсса ххуйшиврул музыкалул дунияллийн буцай», – колледжрал директорнал бивщусса кьиматрацIун ххи буллай бур вава колледжрал директорнал хъиривчу Галина Белолипецкая. Мурад Абуевлух бурувгун, ванан 75 шин хьушиврийн вих хьунгу захIматри, творчествалул гуж-кьуват хъисвагу хьхьара хьуну бакъар ванаву тIий бур Абуевлул даврил уртакьтал хIакьину. Жугу вайннацIун бакьлай, чIа тIий буру жула Дагъусттаннал ххаллилсса арснан цIакьсса цIуллушиву, уттигу цикссагу ххаллилсса музыкантътурал кьюкьри хIадур дувансса тавпикь.

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: