Шахматирттал турнир

Март зурул ахирданий Ккуллал райондалул школар­ттал командарттал дянив хьунни шахматирттай буккаврил турнир. Ва цурдагу хъанай дия Республикалий хъанахъисса «Белый рух» тIисса цIанилусса шахматир­ттал турнирданул ятIапну. Шикку гьуртту хъанай дия сайки циняв школарттал командартту. Цалчинмур кIану бувгьуна Ккуллал 1-мур школалул, кIилчинмур — ЧIяйннал школалул, шамилчинмур – Ваччиял школалул. Вайннан буллуна бувгьусса кIанттан лавхьхьусса дипломругу. Мунияр махъ 1-мур кIану бувгьу­сса Ккуллал 1-мур школалул команда гьуртту хьунни Республикалулмур конкурсрайгу. Амма гикку вайннаща хьхьичIунсса кIантту бугьан къавхьуну бия. Цукун бухьурчагу, хIарачат буллай бивкIун бия.

Читайте также: