ЦIу лещан дувултрачIа кIюрххил

КIюрххилсса разводрай

Инсаннал хасиятраву дур цачIанма бала-апатI кIункIу баймургу. Му хасиятну хъанан дикIай «ай, балики» тIутIаву. Мунияту жула хIукуматрал кIани-кIанттурдайва хIасул бувну бур инсантурал чIарав бацIавансса, апатIраща буруччинсса идарартту. Мукунминнувасса цану бур цIу лещан дувултрал идара. Бур мукунсса идара Ккуллал райондалийгу. Утти­гъанну на, цукун дайдишайсса дурив вайннал кьини ххал даншиврул, хьунаавкьуссияв вайннащал. Дурусну на гайнначIан увкIсса чIумал най дия кIюрххилсса развод. Му къуртал хьуну махъ Ккуллал райондалул цIу лещан дувултрал хъунама Кьудуев Зайнуллагьлул бувсуна ттухь цалла даврия.

– КIюрххил ссят мяйнний хьхьу-кьини сменалий бивкIминнал ялун бувкI­ми­ннахьхьун тапшур дувайссар даву. Му давриву буссар цIу лещан дувай машина ххал баву, мунил ярагъ цила кIанай бурив-бакъарив кIул баву, машина щинал бувцIуну бикIаву ва цаймигу аьркинлугъру. Смена кьамул дуллалиминнай дикIан аьркин­ссар цIу лещан дувултрал хасъсса лаххия. Жипливу бикIан аьркинссар цува цу уссарив бусласисса документ. Сменалий бикIайссар командир, щупир, кIия цIу лещан дуву ва диспетчер. Гьай-гьай, аварасса, цIу ягинну дагьсса кIану бухьурча, вайннан кумагран бучIан байссар цаймигу.

«ЖучIа бур кIива «КАМАЗ» ару-арулла тонна щинал ца-цаннивун лагайсса. Жулмигу гьуртту шайссар республикалий шайсса цIу лещан дувултрал дянивсса бяст-ччаллавух. Уттигъанну хьусса бяст-ччаллаву командир Жабраил Кьулчиевлул бувгьунни шамилчинмур кIану, щупир Кьурбан МутIаевлул, цIу лещан дувулт Мухтар Аминовлул ва Саэд Чупановлул бувгьунни кIилчинми кIанттурду.
Ккуллал райондалул цIу лещан дувултрал 32-мур идаралул телефондалул номерну хъана­хъиссар 101. Аьмсса номерну хъанахъиссар 112. Буссар мукунма ялагу жул идаралул хасъсса номер 551788. Гьай-гьай, цIу дагьаву – му инсантуран хъинну хъунисса зараллу шайсса ишну бикIай. Мугъаятну бикIияра цIу къадагьан. Амма, иш багьарча, жу буссару зул чIарав.
Му кьини смена кьамул дуллай бия: командир Жабраил Кьуйчиев, щупир Кьурбан МутIаев, цIу лещан дувулт Мухтар Аминов ва Саэд Чупанов, диспетчерну ия З. Щамхалов.

Читайте также: