ЦIуллушиву дуруччаврил ца хъар вайннайгур дусса

ЦIуллушиву дуруччаврил ца хъар вайннайгур дусса

АхIмадов База, Рабаданов Арсен, ХIажирамазанов Юсуп, Мирзаев Алик

Жула цIуллушиврул иш-тагьар, цинявннан кIулсса куццуй чIярумур чIумал дуки-хIачIиялуцIун дархIуну дикIай. Аьлим­тал тасттикь буллай бур инсан чув лявхъуну урив, гикку ишласса дуки-хIачIиялул уруччайсса ушиву. ЦIуллушиву хIуркI тIун дайдишайсса дур га цамур кIанттай яхъанан ивкIсса чIумал.

Жула Дагъусттаннай ца яла хьхьичIунмурну хIисав хъанай духьунссар дикIулмур дукия. ДикI цIуцIавуртту дакъасса дикIаншиврул ялув бавцIунугу буссар ветеринар хIакинтал. Уттигъанну на хьунаавкьуссияв Ккуллал райондалул Ветеринар управлениялул цаппара хIакинтуращал.

Ккуллал райондалул Ветеринар управлениялул каялувчину зий ур ХIажирамазанов Будайчи, ванал хъиривману ур Мирзаев Аьппас.
Хъинну цала даву кIулшив­рущал, Ветуправлениялулми ишругу ххуйну кIулсса инсан ур Рабаданов Арсен. Ва ур Ккуллал шяравасса. Ванал 2011-ку шинал къуртал бувну бур Да­гъусттаннал шяраваллил хозяйствалул академиялул ветеринариялул факультет. Гания махъ, армиягу лавхъун, зий ур Ветуправлениялий хIакинну. Ванал бувсуна цайнна хъар хъанай душиву ЧIяйннал ва Хъюйннал шяраваллу. Ванал янилусса шяраваллаву бусса бия 670 лухIи гъаттара, 1200 яттил хIайван, 90 балчан ва 300 най. Арсеннул бувсуна Ккуллал райондалий ва кьатIувсса аьрщарай аьмну душиву ятту-гъаттарал ялув дарцIусса 10 ветучасток : Вихьлив, Ккулув, 1-мур ЦIувкIрав, Хъусрахь, Гьамияхь, Бажиганнай, Бабаюртлив, Сухокумскалий, Бакреслив, Кумскалий. Арсеннул бувсуна ттухь инттухунмай ва ссуттихунмай ятту-гъаттарайн бувайшиву цIуцIавуртту хьун къаритай­сса вакцинартту.

Ванал мукуна на кIул уву­­нав Ветуправлениялий бакI­райн агьсса цаймигу кIия хIакиннащал. Цалчинма ия Юсуп ХIажирамазанов. Ванал 2017-ку шинал къуртал бувну бия Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул академия. Ванайн дагьайсса дия СумбатIуллал шяравалу. СумбатIлив бур тIива 400 лухIи гъаттара, 820 хIайван, 95 балчан, 230 най, 300 аьнакIи. КIилчинма хIакин ия Алик Мирзаев. Ванал 2016-ку шинал къуртал бувну бур кIава академия. Ванайн дагьайсса дия Ваччиял шяравалу. Гъаттарал хIакинтурал бусласаврийн бувну, махъсса шиннардий Ккуллал райондалий цаягу инсан къашавай къавхьуну ур гъаттарая лархъсса азарданул. Вай цала даву ххуйну кIулсса пишакартал бушиврийн бувнур жула тIювайсса ризкьигу сагъсса ва ссупралийсса дукрагу бузну хъанахъисса.

Гьай-гьай, шяраваллавун ва зунттавусса фермардайн бахьтта лагайсса замана бакъар. Мукун, Арсеннул кIул увунав цивппа бувцуну заназисса щупирнащалгу. Му ия База АхIмадов.

Читайте также: