Ххувшаврил кьинилул хьунийн

Мадарасса шинну лях ларгуна Вихьуллал шяравусса Хъундяъвилул гьурттучитуран хас дурсса гьайкалданул лагмасса чапар цIу къадурну. ТIайлар, ва, сир був­ккун, дакьин дурну дикIайва муданнагу.

Вана утти, духмур цIу дуллай, хьхьичIрамурнияр ххуйссагу, цIакьссагу дихьлан бивкIунни. Вай давуртту дуллай бия ­Оьмар ХIасанхIусайнов ва Мажид ХIажиев. Ца-кIи­ва махъ учин ччива Оьмар ХIасанхIусайновлуя. Оьмар хъинну шяраваллил агьлу ххирасса, хъунаманал хIурмат буван хьхьичIунсса жагьил ур.

Буниялагу, ванах урувгсса чIумал, аьл­тта чIалан бикIай ва, ци-бунугу бан бур учиннин къаавцIуну, хьхьичIунну зун икIайсса ушиву. Шяраваллил хIатталлицIун дархIусса давур­ттавугу Оьмар уссар, цайминнайн яржа къабитлай, аьркинмур дуллай. Барчаллагь хьуннав ванал нитти-буттан – Рукьижа­тлун ва ХIасан­хIусайннун, укунсса арс тарбия увсса. Ахирданийгу кIицI буван ччива ва цувагу зий ушиву Гъумук судрал приставну. Ур ва мукуна бюхъу ххисса спортсменгу. Чан къааннав ина, ­Оьмар, жяматран!

Читайте также: