Буруглагияра зувагу, зуннагу ххал хьунтIиссарча!

ЧантI кунни интнил тIутIив

Дараччи

Март зурул 30-нний ахттая махъ, Ваччату ахьттаххуллийх най унува, ттул янилун дагьунни гьашинусса цалчинсса интнил тIутIив. Вай лахьхьу дакъассия. Хьхьувай бувсса марххалагу щях бивхьуну бия. Гьашину гьарца кIанайра инт дучIан чIал хъанай дур. Аьрасатнавугу марххалттанул занчру бур. Жула зунттавугу сайки ца зурул, махъун дагьунни вай тIутIив ялун личин. На ахттая махъ Ваччату шавай най уссияв. Хъуннеххал чIарах бивхьусса ЧIайннакъургу кьабивтун, Хъюйннал шяраваллил чулий суннил лултту бивхьусса ххуллийн увкссияв. Ва сун цуппагу буссар Щуну-Зунттуйн лажинну баргъбуккавал чулинмай бивхьуну. Баргъгу бивтун, гъилисса кьини дия, хIатта кIюрххил на шавату увксса чIумал кIира градус дякъил диркIхьурчагу.
Сунух ялавай най унува, цакуну ттул янилун дагьуна так-такну, чутну ххярхсса дараччи-тIутIив. Нагу, вайннул ххари увну, бувккун ттула фотоаппарат, ришлан ивкIссияв тIутIал суратру. Яла на луг­лан ивкIссияв вайннущалла чантI тIун дикIайсса, хъахъира-хъахъисса къуппан-тIутIахгу. Ми сунув дакъая. На яла пикри бувссия, нажагь ттухьва щяикIу тIисса машина бакIрайн багьарчагума, къащяивкIун, ахьтта ачин, къуппан-тIутIив бакIрайн дагьаннин. Бурги яла, машинагу хъирив къалавуна, нагу цIуну бувсса Хъуннеххайхсса ламучIан ивунав. Ца ацIра метра ламуя ритайхту: «Нану жучIангу, жулссагу сурат рищун», — тIисса къуппан-тIутIал ца ккурчIа кия чулух бакIрайн багьуна. Миккува ттун гацIана дакIнийн агьуна Аллагьгу: «Ванахха, инсаннан ччисса чIумал, Занналгу кумаг байсса» тIисса зат бакIравун бувххуна.
Ялагу, гара кьини, Ваччав унува, ттула «Илчи» кказитрал редактор Руслан Башаевлущал ихтилатрай унува, ганал ттухь: «Лаккуй мечI ялун ливчуну бурив?» – куну цIувххуна. Мунияту на, тIутIалмур масъала щаллу шайхту, луглан ивкIссияв ххуллул къирагърайх хьунувагу ба­къарив ххал буллай мечI. Ба­къая. На яла, машинагу бакIрайн багьну, шавай ивунав. Ттула хIаятрал чIарах най унува, ялувсса чIиралу чантI увкусса мечI янилун багьуна. Бургияра, ца-кIира ссятрал манзилданий ттул янилун дагьуна интнил шанна сурат. Буруглагияра зувагу, зуннагу ххал хьунтIиссарча дакIру тирх учин дайсса затру.

Читайте также: