Арамтуралми кьинирдугу хъаннил ххуй дувай

Ккуллал райондалул азарханалул душваралмур коллектив

Арамтуралми кьинирдугу хъаннил ххуй дувай. ХIасил, шинал лагрулул кьинирдава ца 8-мур мартрал кьини хъамитайпалул кьинину ккаккан дурну духьурчагу, ми жущалва бур Аллагьнал жунна дуллусса гьарца кьинигу, гьарца лахIзалийгу.
Мартрал 8-мур кьини барча дан на хьунаавкьуссияв кIива идаралул хъаннищал: цалчин – жула, инсантурал, цIуцIавуртту хъин дуллалиминнащал, кIилчингу – ятту-гъаттарал цIуцIавуртту хъин дуллалиминнащал.

Азарханалий

Азарханалул хIакин Щамхалов Гьаруннул ттухь бувсуна хIакьинусса кьинилийннин (4-мур мартрайннин) вакцина бувшиву 81 инсаннай. Бувсуна райондалул азарханалийн бувкIшиву 100 вакцина, вай буллайгу байбивхьуну бур февральданул 12-нний.
Хъунмасса захIмат бивхьу­ссар жула хIакинтурал ва медсестрахъал ва пасатсса цIуцIаврища жула инсантал ххассал буван. Вайннал чувшиврунгу, цала даву хъинну кIулшиврунгу хIисав буван бучIиссар Ккуллал райондалул жяматрал дянива ца инсан акъа ахиратрахьхьун гьан къаивтшиву. ЧIа учинну жула хIакинтуран, цIимилул вакилтуран цаннагу цIуллушиву, кулпатирттавугу нахIушиву, буллугъшиву.

Ккуллал райондалул Ветуправлениялул зузалт:
ТI.Алиева, Э.МахIаммадова, З. Маджидова,
С.Щамхалова, С. СалихIова

Ветуправлениялий

Ва управлениялий зий бур арулва хъамитайпа. Ттун шикку бакIрайн багьуна вай арулуннувасса ххюва. БакIраява учин ччай ура, райондалул ветеринар управлениялул идаралул пишакартал бушиву цала даву кIулсса, лахъсса категориялул зузалт. Циван учирча, нава Лаккуй яхъана­хъисса вай мяйра шинал мутталий чувчIав къалирчунни гъаттара цIуцIи хьусса инфекция. Хъинну ялув бавцIуну, интту, ссуттил вайннал бувай гъаттарайн вакцина ва цаймигу аьркинсса дарув-дарман. Шиккува зий уссар жула «Илчи» кказитрал хъинну ххуйсса дус ва кказитрал пропагандист, цувагу бюхъу ххисса журналист, ЧIяйннал шяравасса ветеринар Арсен Аьбдуллаевгу.
Утти кIицI банна шикку зузисса изагурахъул.
Вихьуллал шяравасса Аьлиева ТIутIи: бувну бур 1962-ку шинал. Вихьлив 10 класс бувккуну махъ къуртал бувну бур Дагъусттаннал шяраваллил институтрал ветеринариялул факультет. Ярославуллал областьрайсса Рыбинский райондалий зий бивкIун бур кIира шинай. Тиха зана шайхту, вана хIакьинусса кьинилийннин зий бур Ккуллал райондалул ветеринариялул управлениялий. ЦIуллу баннав ина, ТIутIий!
Бур шикку зий,аьпа биву, Чакъаллал МахIаммадал душ Светлана Щамхалова. Ва Ккуллал Щамхалов Серегиннун щар хьуну бур. Серегин цувагу зий ур райондалул подстанциялул хъунама мастерну. Светлана бувну бур 1971-ку шинал Ча­къалив. Ванил къуртал бувну бур МахIачкъалаллал шяраваллил техникумрал ветеринариялул отделение. Муния шинмай зий бур ва Ветеринариялул управлениялий ветеринар-фельдшерну, ветеринар аптекалул хъунмурну.
Хъунмур бухгалтерну зий бур ЧIяйннал шяравасса СалихIова Сабрина. Бувну бур 1972-ку шинал, къуртал бувну бур МахIач­къалаллал финансирттал техникум. Зий бивкIун бур Ваччавсса Сбербанкрайгу, райондалул администрациялул бухгалтериялийгу. Ветеринар управлениялийн зун бувкIун бур гьашину январь зуруй.
СумбатIуллал шяравасса МахIаммадова Эльмира. Ва бувну бур 1961-ку шинал. Ванил бувккуну бур связьрал техникум. Зий бивкIун бур чIярусса шиннардий почталул давурттай. Махъсса 13 шинал мутталий зий бур шикку техничкану. Вара даврий зий бур Хъусращиял шяравасса Маджидова Зарипат. Ванил шикку зий хьуну дур кIира шин. Ванил лас Агъа ур даргиял миллатраясса адамина — ттущалагу хIала-гьурттусса, аьркин хьуний ка-кумаггу байсса дус-ихтивар.
ХIатта му кьини ттуйнма бакIрайн къабагьну бухьурчагу, шиккува техничкахъулну зий бусса бия Оьмарова Бахттун ва АхIмадова Сарижат.

Читайте также: