Муса Маннаровлун 70 шин!

Муса Маннаровлун 70 шин!

Ххуллухъин баннав, Муса!

ЦIарал буран ххурхху тIий,
ЦIусса жами лавсун най,
Хъирив бурувгсса жугу
Циняв буру ссавруннай:

Ххуллухъин баннав, Муса,
Мяйлчинмур ссавний
хъянгу,
ЛухIи-цIансса аьламрал
ЦIаннай чани лахъангу!

ЦIакьсса бур вил
гьалмахтал –
Оьрус миллатрал арсру,
Ларайсса дур кIулшигу –
Та Гагариннул дарсру.

БикIувча му гьунаргу
ОьрчIал оьрчIахъай буслан:
Хъиннува бюхттул бунни
Ина жула Дагъусттан.

Ххуллухъин баннав, Муса,
Мяйлчинмур ссавний
хъянгу,
ЛухIи-цIансса аьламрал
ЦIаннай чани лахъангу!

М.-З. Аминов
1987 ш.

Салимат Кьурбанова

Ина кюру бунни миллатрал дакIний

Бювхъу чурххайн ларххун
Ттуруллал янна,
Ттурлу хьуну ина
Левххун лавгунна.

Абадсса оьрмулийн
Вил ка тIиртIукун,
Пахрулий гьаз дунни
Вирттаврал бакIру.

Лакрал уздан цIуртти
ПперхатIи буван
ЦIаран лархъсса варакь
ЦIунил дурккунни.

Ина кюру бунни
Миллатрал дакIний,
Цинявннал арс, уссу
Вияту хьунни.

Миясат Щурпаева

Бюхттул бунни Дагъусттан

Барча хьуннав ЦIусса шин,
ЦIурттай хьунадаркьусса,
Дагъусттан бюхттул бувсса
БакI аькьилсса лаккучув!

Зунттаха ххал къашайсса
Вил буттал шяравалу
Щаллара дунияллун
Ина ккаккан дурунни.

ЧIявуссаннан къакIулсса
ЧIивисса лакрал миллат
Щалвава ил-аьламрайх
Ина машгьур бувунни.

Агь, барчаллагь, барчаллагь,
Аслансса гьухъали оьрчI,
Ссавнийн лахъавунияр
УчIаву шадсса хьуннав!

ХIажи ХIажиев

Лакрал икартал

Аьвзал заманнайсса инсаннал хиял
Бияйсса бивкIссари архсса цIурттачIан.
Мюхтажну бивкIссари аькьлугу мунал
Аьламрал кьюлтIшиву ашкара дуван.

Ссавнил дагьанттувух дакIгу дайдитлай,
Бургайсса бивкIссар гай бургъи-зурувун.
Бюхттулну лехлахи барзуй мяш хъанай,
Хьурдай тIий бивкIссари ссурулун гьаз хьун.

Танийва, азаллий шанттуршку шинал,
Кьуватсса хъаругу хъачIунттай ларчIун,
Зунттал барзул дакIсса ца зунттал жагьил
Бюхттулсса Щунуя ссавнийн гьаз хьуссар.

Гьаз хьуссар га жагьил ссавнил гъунттулун,
МуркIа хьуссар агьну оьру ххяллавун,
Амма цала аьпа кьабивтссар махънан,
Хъаттирдал кьуватгу – лакрал вирттавран.

ЧIивисса бунугу ттул ххира миллат,
ЧIявусса буссари гьунарду мунил.
Левххунни лаккучу аьламрал ардайн
Ссурулун хъит кусса ГъартIул хъаттирдай.

Хьурдай гьаттардива тти бизан буван
Ккурккуллал Зайдилав, Гузунхъал ХIасан –
Аьлам лахьлай бивкIсса Лакрал аьлимтал,
Аьламравун левхсса цала арс ккаккан.

Хьурдай уттава бан игитсса вирттал:
Аминтахъал Наби, АхIмадхан Султан.
Аман къалалия Къайдар урган ан
Бюхттулну гьаз хьусса гьухъаличунах!

Ччясса бусалардал, буслай луттирдал,
Юнаннал ивкIссар чай Дедаль ва Икар.
Тти лакралгу буссар цала Икартал:
ЦIуйшиял ГъартIу ва Гьухъаллал Муса.

Саэд Къаллаев

Вил ка цIурттайн дирунни

Абадул абадлий цIурттайн кIункIу тIий,
Гъинтнил дару хьхьурдай
кIайннуйн ка тIитIлай,
Диявай дурхха тIий, лахъ зунттайн лахълай,
Лахъ хъанай бивкIун бур буттахъал аькьлу.

Лакрал аьму ххал шай, ВацIилуйн лавхъни,
Дултти-Зунттуйн лавхъни,
Дагъусттан ххал шай,
Муса, вил гьунардал ина гьаз унна
Яла лахъми бакIру архIал ххал шайнийн.

Муса-Идавсил аьсав

Муса-идавсил аьсав
Щусса кIанттай, къавхьа тIий,
Личайва тIар щаращи
Щинах мякьнал щин хIачIан.

Мунан мигу, цаймигу
Караматру дуллуну,
Заннал кумаг бувссар тIар
Тархъаннийн буцин агьлу.

Вилмурдив аьсав, Муса, —
Аькьилшиву, чувшиву,
Аьламрал илкиншиврийн
Хъит кусса алвагьшиву.

Элмулул буракьирай
Илкинсса Аьсса-Ххуллийх
ДакI тархъан агьлу ина
ЦIа бюхттулнийн бувцунни.

Читайте также: