ЦIуминалийгу – буттахъал байранну

ЦIуминалийгу – буттахъал байранну

Махъзуманив чIявуну буслайгу, чичлайгу бур буттахъал заманнай сийлий диркIсса байраннал хIурмат ялу-ялун багьлай бушиврия. Мукун сий лаглагисса байрандалун ккаллину дур Ин­тнил хьхьунил байрангу. ЦIуминалийсса ЦIуссаккуллал шяравурив ва байрандалул хIурмат лахънува бур. Ларгсса бигьалагай кьини ва шяравусса махIлалий цачIун бавтIун, хъуни кIункIурдугу бивзун, хьхьахьхьари бивчуну, лакрал дукрардугу дурну, гурну хьунадаркьунни байран.

– Жул махIлалул муданна­сса аьдатри байраннай цачIун батIаву, байрангу ишла дурну, цачIу-чIарав щябикIаву, кувннал кувннал дакIру хьунмургу бувсун, дан-дитанмунил маслихIатругу ккаккаву, – тIий бур махIлалул активистка, ла­кку мазрай шеърирдугу чичай­сса Уммужигьан Рамазанова.
ТIайлану тIий бакъарив?! МахIла махIлалучIа бацIлай, жямат жяматрачIа бацIлайрихха миллатрал цIа-кьинигу дю­хъайсса. Ххуйсса ххуллурдугу хьуну, хъинсса инфраструктурагу дузал хьуну, сантирай нирхиравун багьаннав ЦIуминалийсса оьрмугу!

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: