Интнил хьхьу

ЧIяв

Интдайдихьулул байран барча дуллалисса шадлугъ ва къавтIи бичаву хьунни ЧIяйннал шяравугу. Шадлугърайн бавтIми барча буллалисса махъру лавхъуна ЧIяйннал шяраваллил Культуралул къатлул хъунмур СалихIат Алхасовал. Мукунма барча буллалисса ва дуаьртту дуллалисса махъру лавхъуна МахIаммад ХIанапиевлул, Муслим АьвдурахIмановлул. Дурккуна укунсса дуаьртту: «Зунттаву захIмат буллали­сса захIматкашнацIун Хъунасса Зал акьиннав. Гьарцаннал чур­ххардива цIуцIаву дукканнав. ОьхIалсса коронавирусрал ахир пуч хьуннав. Баргъ-гъарагъи дакьиннав, оьрчIал чIурду шярава чан къахьуннав, лакрал миллат, уссурвалшиврий ялапар хъанай, хъиннува бюхттул хьуннав» тIисса.

 

Читайте также: