Лакрал райондалул Ккуллал райондалийнсса ссалам

Уттигъанну «Творческий десант» проектрал лагрулий Лакрал райондалул творчествалул коллективирттал Ккуллал райондалий ккаккан дурунни концерт. Шадлугъ хьунни Ваччав Культуралул центрданий онлайн режимрай.

Ва кьини концертращалсса аьрххилий чlаххувсса райондалийн бувкIун бия арамтурал «Вирттал» группа, халкьуннал музыкалул инструментирттал ансамбль «Лакия», «Дагъусттан» квинтет. Шамсият Какваевал, Гулизар Сайпуллаевал, Мариян Жамалуттиновал, Аьлихlажи Щамхаловлул, Нажвадин Халиловлул щаллу бувна Буттал кlанттухасса, ниттихасса, виричушиврухасса балайрду, мукунма машгьурсса аьрали балайрду.

Шиккува кlицl лаган, «Творчествалул десант» хъанахъиссар ДР-лул Культуралул министерствалул, Республикалул Халкьуннал творчествалул проектирдавасса ца, цувгу аслийсса культура дуруччаву ва хъирив­сса никирттайн диян даву, машгьур даву мурадрай, республикалул творчествалул коллективирттал культуралул опыт кlибачlаву мурадрай щаллу дуллалисса.

Читайте также: