ЦIанихсса хирург

Даврил уртакьтуращал

Дагъусттаннал медициналул тарихраву цал цIа ца яла хьхьичIунмур ххуттай чирчусса инсаннан, ххаллилсса чув-адаминан, ЦIаххуйл арс Наби ЦIаххуевлун вай гьантрай хъанахъиссар ниттил увну 95 шин. Цаннияр ца хьхьичIунсса давурттугу бартдиргьуну, Наби лавгун ур дунияллия 1985-кусса шинал, оьрмулул дурагу 59 шинаву.

Увну ур Наби ЦIаххуев 1926-ку шинал Хьурттал шяраву. 1942 шинал, МахIачкъалаллал Фельдшертал шайсса школагу бувккуну, лавгун ур армиялийн, къуллугъ буллай ивкIун ур эвакуациялул госпитальданий. Хъун дяъвилул гьурттучи хIисаврай ванал хIалал дурну дур ряхра медаль.

Муния махъ, Дагъусттаннал медициналул институтгу къуртал бувну, Наби ххюра шинал мутталий зий ивкIун ур хирургну ва хъунама хIакинну Ккуллал райондалул азарханалий.
1952 шинал увххун ур Ленинградуллал НИИП-рал аспирантуралувун ва дурурччуну дур кандидатнал диссертация. Муния шинмайсса цала щала оьрму ванал хас бувну бур Дагъусттаннал медициналун. ЛичIи-личIисса шиннардий Наби ЦIаххуев зий ивкIссар: аьмсса хирургиялул кафедралул каялувчину, ортопедиялул ва травматологиялул кафедралул каялувчину, цанма маччасса медициналул институтрал проректорну.

ЦIаххуевлул каялувшиву дуллалисса аьмсса хирургиялул клиникалий гьарца шинах байсса бивкIун бур 500-ннийн бивсса операцияртту. 1968-кусса шинал ванал ххаллилну дурурччуссар докторнал диссертациягу. Мура шинал институтраву Наби ЦIаххуевлул сакин був­ссар ортопедиялул, травматологиялул ва авлахърайсса аьраяллил хирургиялул цIусса кафедра. Мунил бакI дургьунугу ивкIссар цува оьрмулул махъра-махъсса шинайн ияннин.

ЦIаххуйл арс Наби ЦIаххуев хъанахъиссар 100-нния лирчусса элмийсса давурттал ва кIира монографиялул авторну. Дуссар ванал паччахIлугърал чулухасса диялсса наградарттугу. Ванал цIа дирзун дуссар Дагъусттаннал Республикалул ца яла хьхьичIунсса Травматологиялул центрданун.

Наби ЦIаххуевлул 95 шинал юбилейрацIунгу, Дагъу­с­ттаннал автономиялул 100 шинал таварихрацIунгу бавхIуну, жун пикри хьунни «Илчи» кказитрай бищун, Набинал буттал ЦIаххуй ЦIаххуевлул оьр­мулия жула цIанихсса аьлимчу Эса Аьбдуллаевлул чивчусса очеркгу. Шиккува кIицI банну ЦIаххуй Эса Аьбдуллаевлул кулпатрал Асиятлул ппу ушивугу.

Читайте также: