Щарнил барачат – ттуршлий кIира шинавусса Аминат

Хъаннил байрандалул хьхьичI гьантрай Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов лавгунни ЧIарттал шяравун, райондалий ялапар хъанахъисса яла бугьарамур хъамитайпа Аркуева Аминат Мусал душ барча буван. Ванин гьашину там хъанай дур 102 шин.

Бувну бур Аминат август зуруй 1919 шинал. ЧIявусса оьрчIру бусса кулпатраву ва бивкIун бур мукьилчинсса оьрчI. Хъу-лухччинуха, ризкьилуха бакъасса, вайннал кулпат зий бивкIун бур найрдахагу.
Аминат щар буллуну бур 15 шинаву. Дяъви байбишайхтува Аминатлунгу, цила шяраву­хъаннин кунма, гьан багьну бур къинттуллух зун – къанавртту дуклан, аьралуннан тIайла буклансса балугъру бугьлан. Тамансса ппалул жулардугу дурну дур Аминатлул солдатнан.
Дяъви къуртал хьуну махъ зий бивкIун бур колхозраву. Даву зий духкъалагайва тIар, ичIурагу, колхозрал къурувгу.
Ссихь байран барча дан увкIсса АхIмад буслай ур цала нинугу 103 шин хьуннин цIуллу-цIакьну яхьуссар тIий. АхIмадлун цанна 88 шин дур. Аминат дакI дарцIуну бур цIуллу-цIакьну, лахъисса оьрмулий цуппа яшаврил савав зунттаву цала ххяххан дурмур канакавриву душиврий. Цала кулпат найрдахагу зий, дукралуву ницI чан къадаврилгу бияла хъунмассар тIий, жуннагу ницI канан маслихIат буллай бур.

Аминатлул хъуни бувну бур ряхва оьрчI. Ванил душнил ПатIиматлул дакIний дакъар тIар нину къашай хьуну.
«Дада мудангу тяхъану ди­кIайва. Хъамал ххирая, ххарину хьунагу бакьайва. Жухьгу даим, на кунма цIуллу-цIакьну, лахъисса оьрмулий яхьун ччарча, буруккин къабуллай, оьрмулия ххари хъанахъияра тIийнна дикIай», – буслай бур ПатIимат.
Аминат хIакьинугу цIуллу-цIакьну бур, так чани чан шаву хIисав къадарча. Цила аькьлу-кIулшилий бур. ВаничIан бучIайсса бур шяраваллил тарихрая, дунияллия батIул хьусса шяравучутурая цIуххин. Цуппа барча бан райондалул бакIчи увкIсса бусайхту, ихтилат щия буссарив кIулну байкъалитIавай зукьлурду бунни. Кьакъабагьавай дуаьртту ккалай бия аьраб мазрайгу, лакку мазрайгу.

Байрандалул савлугъран тIутIив ва бахшишгу дуллуну, Юсуп МахIаммадовлул Аминатлухь барчаллагь увкунни Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул шиннардий ва муния махъ колхозраву зий бувсса захIматрахлу, ганил зунттал хъаннин эбратранну лайкьну оьрму бувтшиврий чIурчIавгу дуллай.
Аминат тIурча, каругу хьхьи­чIун дургьуну, дуаьртту ккалайнмари бусса – гьарцаннан цIуллушиву, райондалун хьхьичIуннайшиву, дунияллий дакьаву, яла-ялагу коронавирус занакъадикIай ххуллийх ларгун лякъиннав тIий.
Дияннав цил дуаьртту Занна­чIан! Ябаннав цув ттигу шяраваллингу, райондалунгу барачатшиврун!
Ттувуварив хIакьинусса кьинигу мукунсса асар бур, Аминат-дадал дуаьрттал хIурни ттула чурххайн лархсса кунмасса.

Читайте также: