Ялу-ялун хъунна хъанай дур вакцина бан ччиминнал аьдад

Ялу-ялун хъунна хъанай дур вакцина бан ччиминнал аьдад

Ялу-ялун хъун хъанай дур вакцина бан ччиминнал сияхI.
«Спутник V» бучIи буллай бур та 18 шиная – 60 шинайн бивминнан.
КъабучIину бур лякьлуву оьрчI буминнан, ккуккулий оьрчI буминнан ягу захIматну аллергия хьуминнан.
Прививка дан анавар мабуккару бявкъу-гъили хьуну бухьурча, ОРВИ дирну духьурча, вивурасса азар оьдиркIун духьурча. Хъин хьуну 2- 4 нюжмар гьан аьркинссар. Цамур прививка дурну духьурча, коронавирусралмур прививка дан бучIиссар 30 гьантта лавгун махъ. Так бакIрайва кIул бувара анализру дулун дурив, дакъарив (коронавирус дирсса, къадирсса антитела дурив, дакъарив).
Вакцинация дуллай мадара чIун лагайссар, мунияту га кьини дансса давурттал сияхI чан дувара.
Медосмотр дурну махъгу 5 инсан цачIун хьуннин бацIайссар. «Спутник V» флакондалуву 5 доза буссар. Баннин хьхьичI микIлавчIсса дарув бассан байссар. Бувну махъгу дачIи ссятрайсса хIакиннал янилу итайссар.
Зула къашайшиврия цичIав кьюлтI мабару. Дуссар къашайшивуртту вакцинация личIлулну дан аьркинссагу. Ми гьарзатрая чивчуну буссар инструкциялий.
Лях гьан мабитару кIилчинмур ххалаххи. КIилчинмур байссар цалчинмур бувну 21 гьантлува. Укунсса журалий (схемалий) бувсса ххалаххал иммунитет ядайссар 2 шинайсса. Ялагу цIунил дан аьркинссар вакцинация.
Зува кIилчинмур ххалаххул хъирив багьлан аьркиншивугу дакъассар. ЗучIан телефондалийн дучIантIиссар баян баву цумур кьини, чув дантIиссарив бусласисса. КIилчинмур ххалаххи бувну махъ зухьхьун вакцинация дуршиврул сертификат дулунтIиссар.
Вакцинация дурну махъ зула зува бурувччуну бикIияра:
а) янна лаххияра, гьавалул тагьарданух бурувгун.
б) хIаммамравун мазанарду, ххалаххи бувсса кIану атил мабару, ссуку мабулларду, ххяпа матIру (3 гьантта лавгун махъ бучIиссар)
в) прививка дурну махъ 42 гьантлийри коронавирусрайнсса иммунитет шайсса. Му чIумуй хIан махIачIару
г) хъирив бацIияра зула чур­ххал хIалданул: хьхьичI кьинирдай бюхъайссар чурххал кIиришиву лахъан. Агарда 38 градусраяр лахъсса духьурча, яларай дутияра
д) халкь чIявуний лаххияра маскарду, манзилданий бацIияра.
ЦIуллуну битаннав.

ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

Читайте также: