Даххаевлул хIакъиравусса дело диян дунни судрайн

Дагъусттаннал прокуратуралул судрайн тIайла дурккунни Дагъусттаннал УФСИН-лул хъунаману ивкIсса Муслим Даххаевлул хIакъиравусса дело. Ванай АьФ-лул УК-рал 285-мур статьялийн багьайсса тахсир ккаклай бур (къуллугърал ихтиярдава уккаву).

Ванай тахсир ккаклакиминнал тIутIимунийн бувну, 2014-2017 шиннардий, цала къуллугъ ишла бувну, Даххаевлул 9-мур колония-поселениялува дуснакь увсса 6 инсан гьан увну ур цала ва ниттил къатравун, микку дуллалисса давурттан кумаг бан. Муслим Даххаевлуй мукунма тахсир ккаклай бур миннал ялув бацIаву дан 2 зузала (СИЗО-1) гьан аврий.
Дагъусттаннал прокуратуралул ванал хIакъиравусса дело тIайла дурккун дур МахIачкъалаллал Кировский райондалул судрайн.

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: