Фестивальданул кIилчинмур нюжмар

Фестивальданул кIилчинмур нюжмар

А.Къапиевлул цIанийсса Лакрал театр тIивтIуния шиннай 85 шин хьусса юбилейран хасну нанисса фестивальданул кIилчинмур нюжмардий, итникьини миллатрал сахIналий ккаккан бунни Сибирбаг Кьасумовлул «Ччаву ва макь» тIисса пьеса. Пьесалул режиссершиву дурну дур Аслан МахIаммадовлул, художник – Аскар Аскаров.


Гъумучиял ПатIиматлул ниттил Аймисайл роль дургьуну бия Луиза Шагьдилова. Пьеса бихьлахьиния шинмай ва роль дугьлай буссия ДР-лул халкьуннал артистка Жинасат ДинмахIаммадова, цIуллу-сагъшиврул тагьар сававну, му ва ххуллух къагьурттуну бия. ЧIа учинну жула хIурмат бусса артисткан, анаварсса мутталий хъингу хьуну, цинма ххирасса сахIналийн зана хьунсса цIуллушивугу, каши-кьудратгу.

– Къабигьану бия му­къул гуж бусса, хасиятрал хъинну кьянкьа­сса Аймисайл роль дугьан. Му дугьансса, мунийн­сса хIадуршиннагу хъинну чансса чIумул мутталийсса хьуна. Ттулмур мурадгу бия, иш мукун багьнавхьур, ханнахъаясса къудурсса хъамитайпалул сипат ккаккан дансса. Му мурад нава щаллу бувшиврийн умуд бишин ччай бура, – тIий бур ДР-лул халкьуннал артистка Луиза Шагьдилова пьесалия махъ хьусса ихтилатраву.

ПатIиматлул ва Бархъаллал Маллайл роллу дургьуну бия жула жагьилсса, гьунар бусса артистал Зинаида Чавтараева ва Адам Гайдаев. Ссурмухьхьу Зулайхатлул роль дургьуну бия Юлиана МахIаммадова, Бий МахIаммадлул роль – Шамсуттин Къапланов, Туту-Бика – Саният Рамазанова, Хайту Мямма – ХIажиаьли ХIажиаьлиев, Маяхалун – Ларина Оьмарова, Бадрижамал – ПатIимат Давидова, Ххадижат – Барина Мусаева.

Мяйжаннугу, эшкьи-ччаврил тема муданнасса, инсаниятращал чутну нанисса тема дур. Хъус-кьинилул, ду-дакъашиврул тема, та ч1умал кунна, яргну да­къанагу, хIакьинугу жяматраву лагь къашайсса, авазанасса тема дур. Ва бакъасса, оьрчIал ва нитти-буттал дянивсса бувчIу-къабувчIурдугу хIакьинугу актуал­сса бур.

Пандемиялул тагьар сававну зал бувцIуну къабивкIнугу, бувкIми тамашачитурал да­кIурдийн асар биянну роллу дургьуну бия артистал. Тамашачитуравух бия лакку маз къабувчIайсса, синхрон журалийсса таржума душиву бавну бувкIссагу. Чансса бакъая тамашачитуравух Лаккуя бувкIссагу. Фестивальданул лагрулий ва кIилчинсса пьеса бия синхрон­сса таржума ишла дурну ккаккан буллалисса. Хъиривмигу мукунма ккаккан бантIиссар.

Читайте также: