Каспийскалиясса хаварду

Каспийскалиясса хаварду

Шагьрулул бакIчи – хьхьирил кадетътурачIа хъамалу
Каспийск шагьрулул цIусса бакIчи ивтния махъ щирир­кIунни му гьурттусса давурттугу.
Аьрасатнал Конституциялул кьинилун хасну Каспийск шагьрулул бакIчи Борис Гонцов ивунни Хьхьирил кадетътурал школа-интернатрайн. Мунащал архIал му кьинилун хас дурсса шадлугърайсса линейкалий гьуртту хьунни ДР-лул жагьилтурал иширттал министрнал буржру чIумуйну биттур буллалисса Камил Сяидов, шагьрулул администрациялул бакIчинал хъиривчу Руслан МахIмудов, шагьрулул КIулшиву дулаврил управлениялул начальник Гюльнара Селимханова, Хьхьирил кадетътурал школа-интернатрал директор ­Оьмар Оьмаров.
Борис Гонцовлул барча дунни оьрчIахь Конституциялул Кьини, чIа увкунни миннан дуккавриву тIайлабацIу.

Мукунмасса махъру лавхъуна махъсса хъамаллувралгу.
Махъру лавхъун махъ «Гаджиевцы» тIисса патриот клубрал члентурал увкунни ватандалухасса балайрду, дурккунни назмурду.
Муния махъ шагьрулул бакIчи ялтту увккунни кадетътурал классирттавух, увххунни актовый ва спортрал заллавун, уттубишай къатравун.
Оьмар Оьмаровлул Борис Гонцовлун дуллунни кадетътурал цала карунних дурсса бахшиш ва чIава армеецнал значок.

«Ихтилат кьянкьассар ва кутIассар бикIантIисса»
Борис Гонцов хьунаавкьунни шагьрулул школардал ва школалийн гьаннинсса идарарттал директортуращал. ХьхьичIмукъуву мунал кутIану цаятува ва цала гихуннай дуван дакIнийсса давур­ттая бувсунни.
Гихунмай хьунни кIулшиву дулаврил маъсларттайн багьай­сса ихтилатру. Гьаз бунни школартту 5 дуклаки кьинилул режимрайн буккаврийн, электрон дневникирттайн, цифрардал технологиярттайн багьайсса ва чIявусса цаймигу масъалартту.
Борис Ивановичлул цалвамур ихтилатраву чIурчIав дунни цифрардал технологиярттал агьамшиврий, цурдагу информатизациялул ттуршукулул чIумал, школалул директортурал къулагъас цал ххишалану дуван бувунни дуккаврил процессравун ттизаманнул кьяйдарду, инновациярду кIункIу даврих, конкурсирттавух ва грантру ласавривух гьуртту хъанан аьркиншиврух.
Бувсунни Инстаграмравусса цала страницалийн нитти-буттахъаясса аьрзри бучIайшиву, оьрчIал багъирдавун ва школардайн кьамул буллалийни, миннул каялувчитурал арцурду ласлай бур тIисса.
– Вана на зухь тIий, вай ишир­ттавусса хъярчру цивппа битира, лайкьну къуццу тIутIира. Ттуща ччимур чIумал ва закондалийн бувсса ччимур кьяйдалий ччимур идаралул ялтту уккаву дуван бюхъанссар, дугу-дуллантIиссара. Ихтилат кьянкьассар ва кутIассар бикIантIисса. Ва тема кьинилул повесткалия дура-дукьан дан аьркинссар, – увкуна Борис Ивановичлул.

Читайте также: