«Жува хъинмунийн умуд бивхьуну буссару»

«Жува хъинмунийн умуд бивхьуну буссару»

«ХIакьину Дагъусттаннал гьарца ялапарлувнангу, агьалинангу, жула щалла республикалунгу агьамсса кьинир.
Дурусну ванияр 100 шинал хьхьичI, 1921 шинал январьданул 20-нний, Щалвагу Аьрасатнал Централ Исполнител Комитетрал Дагъусттаннал Автоном­сса Совет Социалист Республикалул декретрал цIакь бувссар Аьрасатнаву­сса Да­гъусттаннал паччахIлугъшиврул юридийсса гьанурду.

Му тарихрал документрал тамамну цIакь бувссар жула чIявумиллатру бусса халкьуннал бияла.
Гьартасса ихтиярду ларсукун, Дагъусттаннал чансса чIумул мутталий тамансса хьхьичIуннайшиву хьун дурссар, ккаккан дурну цила дузалшиндалул каширду.

Хъун дяъвилул захIматсса шиннардий Дагъусттаннал цIа данну лархъссар бакIрачIан дуркIсса кьини, муния махъ ялунгу цIакь хьуссар Дагъусттаннал миллатирттал ва жула билаятрал цаймигу миллатирттал дянивсса дусшиву ва цашиву.


Дурусну ванияр 100 шинал хьхьичI, 1921 шинал январьданул 20-нний, Щалвагу Аьрасатнал Централ Исполнител Комитетрал Дагъусттаннал Автоном­сса Совет Социалист Республикалул декретрал цIакь бувссар Аьрасатнавусса Дагъусттаннал паччахIлугъшиврул юридийсса гьанурду. Му тарихрал документрал тамамну цIакь бувссар жула чIявумиллатру бусса халкьуннал бияла.


Жунма аьркинссар хIурматрай ябуван жула агьалинал тарих, му хьун аьркинссар жунма дарсну, цIана мунил мяъна кIулну дикIаншиврул ва ялун бучIантIимургу чIаланшиврул. Жулва улклул ттуршукурдайсса тарихрал барашин дуллай дур цIанасса ва ялун нанисса никру узданну ялапар хъананшиврулсса шартIну хъанахъишиву Дагъусттаннал миллатирттал Аьрасатнал циняв миллатирттащал яшаврил цашиву цIакь даву.

ХIакьину жува жула ялун бучIан­тIимуних ялугьлай буру хъинмунийн умуд бивхьуну. Жунма цинявннан ччай бур Дагъусттаннал кьуват ххи хъанай, тIутIайх бичлай.
Республикалул каялувчитурал цIа­нияту дакIнийхтуну барча буллай ура циняв дагъусттанлувтал Дагъусттаннал АССР сакин хьуну 100 шин шаврищал!
ЧIа тIий ура зун цIуллушиву, паракьатшиву ва узданшиву!» тIий бур барча баврий.

Читайте также: