Дагъусттаннал БакIчинал барча баву

Дагъусттаннал БакIчинал барча баву

Аьзизсса дагъусттанлувтал !
Жура хьунадакьарду ЦIусса шин. Жува ялугьлай бивк1ру муних ляличIисса ххаришиврущал, хъинсса дахханашивуртту хьуншиврийнсса умудрай, вихнугу буру жулва умудру бартлаганшиврийн.
Цила аьдатрай жура ва байран хьунадакьару жулва кулпатирттаву, гъан-маччанащал, ххаришивурттащал, лавгмур дакIнийн бутлай.
Гьашину республикалийнгу, билаятрайнгу, щалла дунияллийнгу кьини дурккунни. ЗахIматсса пандемиялул тагьарданий аьркинну бия щаллу дуван инсантурал мюхчаншиву, экономикалул цалий дацIаву.

Царагу минутрай дакъар­цIунни агьамсса арардал ва къуллугъирттал давуртту. Цащава шайсса хIарачатрай зий бия Дагъусттаннал медиктал, карантиндалийминнан, самоизоляциялийминнан кумаг буллай бия волонтертал, ихIсандарал фондру, ишбажаранчитал.
Аьзизсса дустал! 2020 шин къуртал хьунни. Жунна му бигьасса дакъая. Дагъусттаннал щала билаятращал архIал бивтунни му захIматсса ххуллу, ялун нанисса шиналгу аьркинни бартдигьин тамансса давуртту.

Дагъусттанлувтуран хъинну ххирар цалва буттал улча, хъинну ядуллай бур хъуниминнал ирсирай кьариртсса аьдатру. ЧIал къавхьуну жура дуван най буру республика сакин хьуну 100 шин шаврил байран.

На дакIнийхтуну барча буллай ура зу ялун дурк1сса байрандалущал, чIа тIий ура ялун дурк1мур шин ларгмурнияр хъинсса, талихIрайсса шаву.
ДакIнийхтуну чIа тIий ура ЦIусса шинал зунгу, зул гъанминнангу цIакьсса цIуллушиву, талихI-тирхханну ва ххаришивуртту.

Читайте также: