Бухханнав барачат гьарнал ужагъравун

Бухханнав барачат гьарнал ужагъравун

ХIурмат бусса лак! Ххирасса буккулт!
Ларгунни ца шин ттигу жула ялату. Бигьа дакъасса шин дия цинявннаннагу. ЧIявусса ххаллилсса инсанталгу лавгунни жула дянивату. Пашманмур, оьккимур духмур шинащал жула ялату гьаннав, ялун дурк1мур шин барачатращал, ххари-хъиншивурттащал, тIайлабацIурттащал духханнав тIий, дуаь дуллай буру.
Аьдатравун багьсса куццуй, зу барча бан махъ буллай буру миллатрал лайкьсса вакилтурахьхьун, жула оьрму, багьу-бизу ххуй бан хIарачат буллалиминнахьхьун.


Юсуп МахIаммадов, Лакрал райондалул бакIчи
– Бигьану бакъар ларгсса шиная гъалгъа тIун. Къабигьа­сса дия, жунна цинявннан кIулсса сававрайн бувну. ЗахIматсса дия учингу сислай акъара, цайми районнайсса тагьар хIисав дарча, жула район, Аллагьнал цIимилийну ва хIакинтурал бивхьусса захIматрайну, лавмартсса азарданул ххяппуща ххассал хьунни. Къашавайсса бивкIхьурчагу, коронавирусрал бивщусса къавхьунни.
Пандемиялул ссуссукьушиннардайнусса къуркъабацIурду сававну гьарзат жунма дакIнийсса куццуй къахьурчагу, хIарачат барду биялсса мурадру чулийн буккан бан. Социал-экономика лябукку буну хьхьичIуннай шаврийн багьайсса республикалул конкурсрай, зунттал районнал дянив кIилчинмур кIану бувгьуну, бахшишран дуркIсса арцух Гъумучиял парк бакьингу бувну, ганил чIирацIух барду Ххувшаврил 75 шинан хасну Вирттаврал аллея. Гъумучиял паччахIххуллийх шанна километралийх бакьарду асфальт. Бувну къуртал був­ссар КIувравсса, ШавкIрату ТIулизмавсса, ЧIурттащату Ххюлусмав бияннинсса ххуллурду, бакьин бувссар Къурлавсса ххуллу.

Щин салкьи дайсса кьаллугу цIу бувну, дакьин дурну къуртал шавай дуссар Ххюлусмавсса щин, «Чистая вода» тIисса федерал проектрал лагрулий, экспертизалул давуртту къуртал хьуну, арцу итадаркьуну дуссар кIива цIусса щинаххуллу бан­сса проектирдан. Ца щинаххуллу бикIантIиссар ацIния арулла километралийхсса – «Турчайнна-Табахлу». ТтурчIайнна-Зунттуя дуцинтIиссар щин БахIикIлав, ГьунчIукьатIув, КIямашав ва Гъумукун. Цагу «Курла-Лахир» – Маччайннал махIлалул цинярда щархъавунсса.
Къуртал бувну, гьарца аьркинсса оборудованиягу дуркIун, нузру тIитIин хIадурну буссар Гъумучиял школа. КIундиннал ва ГьунчIукьатIрал школартту бакьин бувссар «100 школ» программалул лагрулий. Ми бакъасса, Карашрал, Кумиял, Щардал, Хъунайннал, Уриннал ва Хъурхърал школартту капитальнайну бакьин бувссар. Бакьин бувну къуртал бавай буссар ГьунчIукьатIрал клуб.
АцIанна тти агьали яла ялугьлагьимур буруккинттарай — газ буцаврил масъалалий. Мунинсса арцу бюджетраву ккаккан дурну дуссар. ЦIакь дурну дуссар проект. 2022 шинал ахирданийннин буцин ккаккан бувну буссар. ЦIусса шинаву дайдишинтIиссар агьамми давуртту.
Шинал лажиндарай дурсса давурттал хIасиллу дуллан бивкIукун, дурмурнияр данмур чIярусса лякъай. ЯлунчIил дансса давуртту гьашинуминнуяр чIярусса дур. Кабакьиннав Аллагьнал ттуцIунгу, ттул даврил уртакьтурацIунгу, чIарахбацIултрацIунгу дакIнийсса ниятру чулийн дуккан дан. Яла лаглагисса шинал жунма исват хьунни цIуллушивручIан дирсса зат дакъашиву. ЦIуллушиврущал ва рахIму-цIимилущал духханнав цIусса шин гьарцагу лаккучунал ужагърайн!

Шамил Рамазанов, Ккуллал райондалул бакIчи
На барча тIий ура щалагу лакрал миллатрахь 2021-мур шин. Умуд бур ларгсса шинащал архIалла, аьш къаличIанну, духлаганссар тIий бала-хатIану жуйнна лирксса цIуцIаву.
Ккуллал райондалул жямат­рал цIуллушиву дуруччаврил ялув бавцIусса зузалтралгу цалла профессионалшиву ккаккан дурунни. Буниялагу, гьарца чулуха щаллусса шагьрурдайгума ва цIуцIаврища инсантал ххассал буван къахъанахъисса чIумал, Ккуллал райондалул медициналул зузалтрал, ца инсан личIаннин, яла цучIав жуятува гьан къаивтунни. На вайннахь хъунмасса барчаллагь тIий ура.

Гьай-гьай, райондалий оьрму бавцIунугу бакъая, хIатта дайшишру хъанахъисса, инсантал манзилданий зузисса ссуссукьушиву жучIарагу диркIун духьурчагу. Му ссуссукьушивугу, явара, инсантурал буруккинттарайссая дусса.
Гьашину 100 шин бартларгунни СССР-данул к1ийла Виричу АхIмад-Хан Султаннун. Мунин хас дурсса тяхъашивуртту хьуссар 1-мур ЦIувкIуллал ва Ваччиял шяраваллаву. Дурссар мукунна «БивкIу бакъасса полкрал» маршгу. ТIитIин бювхъунни Хъусращиял шяраву ттизаманнул аьркиншиндарал щаллу бувсса ФАП. ЧIяйннал шярава байбивхьуну, Щардал шярава личиннин, бавкьуссар ххуллийх асфальт. Сентябрь зуруй, Роспотребнадзорданул циняв тIалавшиннардугу дурурччуну, Ваччав дуван бювхъунни ирглийсса «Наследие» фестиваль. Чансса инсантал лагма лаган бувну дуллай бивкIру ваймигу байранну. Ялагу, сентябрь зуруй хьуссар жулла райондалул шяраваллал жяматирттал цала депутатътал бувчIаву. Умуд бур жяматирттал яла хьхьичIунми, чара бакъами мурадру бартбигьлагьисса лякъинссар ми тIисса.
Уттигу цал барча зул ЦIусса шин!

МахIаммадхIажи Айдиев

МахIаммадхIажи Айдиев, ЦIуссалакрал райондалул бакIчи
2020-ку шин хьхьичIра-хьхьичI дакIний лирчIунни инсантуравун ццах бувтсса коронавирусрал пандемиялийну. Ва утти­нин жунна къакIулну диркIсса азарданул чIявусса инсантал оьрмурдацIа бунни. ВаницIун бавхIуну, хъунмасса гуж багьунни хьхьу-кьини къаувкуну «ятIул зонардай» зий бивкIсса хIакинтурайн ва цаймигу медициналул зузалтрайн.
Мадарасса давуртту дарду райондалий агьали лавмартсса азардануща мюхчан бан. Райондалул школардай дурухлай бу­ссия маскарду. Ялув бавцIуну бивкIру агьалинал медициналул зузалтрал тIалавшиннарду биттур дулланшиврул. Дуки-хIачIиялийнусса кумагру барду ахIвал кIюласса кулпатирттан, шаппа щябикIан багьсса бугьарасса инсантуран. Ва жула ялун бивсса кIул бакъасса балаллул жула халкь цачIун бунни. Цал ттигу мяйжан дунни Дагъус­ттаннал халкьуннал узданшиву, чумартшиву.
Шин дакIний лирчIунни Дагъусттаннай цIусса БакIчи итаврийнугу. Умуд бур ва жула буруккинтту, цIуцIи кIанттурду бувчIайсса икIанссар, ванацIун дархIуну Дагъусттаннай ххуй­сса дахханашивуртту хьунссар тIисса.

Ялув кIицI ларгсса пандемиялия къатIурча, дурсса давурттал чулуха шин оьккисса дакъая. Шинал дайдихьулий, февраль зуруй, ЦIуминалий, Аьхъардал ва Шушиннал шяраваллал дянивсса майданнив, ДР-лул ХIукуматрал Председатель Артем Здунов, ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул каялувчи Владимир Иванов ва цаймигу бусравсса хъамалгу гьуртту хьуну, тIитIарду Дусшиврул парк.
«100 школ» проектрал лагрулий Шушиннал школалий дарду ххуйсса ремонт. ЦIуссаккулув ва ЦIуссалакрал шяраву барду агьали бигьалагансса, оьрчIансса ва спорт площадкарттащалсса паркру. Гьамиящиял, Шушиннал ва ДучIиннал шяраваллаву дурну къуртал дарду оьрчIал багъирдансса къатри. Ми цIусса шинал зунтIиссар. ЦIуминалийсса сайки циняв шяраваллаву бакьин барду ххуллурду.

Ххаллилсса мероприя­тие хьунни ЦIуминалийсса ЦIуссаккуллал шяраву. Школалул хIаятраву лахъа-хъунну тIитIарду Совет Союзрал к1ийла Виричу АхIмад-Хан Султаннунсса гьайкал. Ва тIитIлатIисса мажлисрай гьуртту хьунни цIуну ивтсса Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликов ва цаймигу бусравсса хъамал.
Ларгсса шинал райондалия­сса делегациялущал лавгра Липецкаллал областьрайн. 1999-ку шинал жула аьрщарай жанну дуллусса Липецкаллал ОМОН-лул аьралитал Эдуард Беланнул ва Андрей Тепериклул гьаттайнгу бивру. Тай дяъвилул иширттавух гьуртту хьуминнан къачагътурал кьюкьри ххит дурну 20 шин шаврин хас дурсса юбилейрал медаллугу дуларду. Мунияр махъ, жу оьвкуну райондалийн хъамалу бувкIссар Аьра­сатнал Виричу Андрей Тепериклул нину-ппу, гъан-маччами. Жу буцарду ми Дарбантлив, Сулакьрал каньондалийн ва цаймигу жула караматсса кIанттурду ххал бан.

Гьарица шинах кунна, райондалий лахъа-хъунну кIицI лагарду къачагътурал кьюкьри ххит дурсса кьини. Сентябрь зуруй иширттан хасну дуллалисса мероприятиярттавух гьуртту хьун райондалийн увкIунни танийсса Липецкаллал ОМОН-лул роталул командир Сергей Сковородин.
Дакьин дурну, цIудуккан дарду «Телевышка» лахъазан дуручлай жанну дуллуминнан дацIан дурну диркIсса гьайкал. Лагма-ялтту бугьарду кIялагьилул ва хьхьирилул (липа) мурхьру.
КIицI лаган ччива ЦIусса­лакрал райондалий каялувшиву дан мукьийлчингу ттуйнна вихшала даву. ХIарачат банна вихшала хIалал дан.
Ялагу, жучIава аьдатравун багьсса куццуй, гьарица шинах кунна гьашинугу, шинал ахирданий райондалул администрациялул чулуха бахшишру дарду дуккавриву ва школалул жяматийсса иширттаву хьхьичIунсса оьрчIан. ТIайлассар, хьхьичIми шиннардий кунна, цинявппа цачIун бавтIун дан къархьунни ва мероприятие. Гьарица школалийн лавгун, цачIа-цачIара дуларду. Гьар мудан куна, гьашинугу рязину ливчIра жула райондалул дуклаки оьрчIал Аьрасатнал, республикалул даражалий­сса конкурсирдай, спортрал бяст-ччаллаву, дарсирдал олимпиадарттай хьхьичIунсса кIанттурду бугьаврия.
ЦIусса шинал щалагу дунияллул халкьуннал ялату ва баласса азар ларгун ччива. Жула райондалийгу агьалинал оьрмулул даража гьаз баву, багьу-бизу ххуй баву мурадрайсса давуртту дузрайн дурккун ччива. Ми щаллу хьун ттуяра хъар хъанахъимур дан хIарачат нагу банна.
ЦIусса шинал гьарнал къушлий барачат ликканнав. Инсантурал оьрмулуву ххари-хъиншивуртту чIяру хьуннав.

Камил Давдиев, Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу
Жуятура нанисса шин, гьарица инсаннан кунна, ттунгу дакIний лирчIунни чIявусса инсантал, жула гъан-маччами, чIахху-чIарахми, дустал оьр­мурдацIа бувсса пандемиялийну. ЦIанагу тагьар цалий дарцIусса дакъар.
Хъунмасса умуд бур цIусса шинал, ва азаргу дух дурну, жува хьхьичIва кунма зий-зананссару тIисса.
Ялагу, хъуннасса агьамшиву дусса, дакIний личIансса ишну хьунни республикалул каялувчи аххана шаву. Умуд бур Сергей Меликовлул каялувшиннаралу жула халкьуннал оьрмулул, багьу-бизулул даража гьаз хьун­ссар тIисса.
Цинявннан чIа тIий ура цIуллушиву. Ялун нанисса шин барачатращал, ххаришивурттащал духханнав гьарнал ужагъравун.

Гульшан Хасаева, М. Илиясовал цIанийсса «Дараччи» чирилул фондрал хъунмур
Гьакссагу ччива так ххуймуния, хъинмуния буслан, амма кIицI къалавгун битан къахьунссар ларгсса шин пандемиялул, бивкIурдал, аькьувалул шин хьушиву. Щаллара дунияллийн ливксса бала бунугу, жунма чIивисса миллатран, личIинува зарал бивссар тIий бура. Коронавирусралгу, туну, язи-язими яла бувгьунуккар, цаннал цIа кIицI дурну, гама лях къагьан, цIарду кIицI къадулланна, диялну мискин хьунни лакрал дуниял.
Буниялттунгу, лакрал мусил фондравасса инсантал лавгунни ахиратравун. ЛивтIуцириннал, ва ялун нанисса шин жущала хьунадакьин нясив къавхьуцириннал аьпа баннав тIий бура.
Пандемиялул чIун духьувкун, «Дараччи» фондрал хъунмур хъаргу, давугу гьашину хьунни муницIун дархIусса. Жущава шайсса кумагру буварду ЦIуминалийсса азарханалун. Гъумуксса азарханалий коронавирусращал талай бивкIсса медициналул зузалтран премияртту дуларду, миннал дакIру цахъи тирх учин дан. ХIала бувхру дуки-хIачIиялул кьуцуртту бачIлачIисса акцияр­ттавух. Инсантуран мюнпатну зун хIарачатрай бивкIру. Хъиншиврул ххуллийсса царагу даврил чIарах къалавгру учирчагу тIайлассар. Ва пандемиялул бала ливксса чIумал цал ттигу исват хьунни жулва душвавраву сахаватшиву, узданшиву ххину душиву. Цуппа хъуни баларду ливксса чIумал бувчIайхха инсантуран оьрмулул кьиматгу, хьхьичI ххуттай ласун багьлагьимургу. Агьали ца хьуну, дакIругу, пикригу ца бувну дуллалисса ихIсандалул давурттайну, муфтиятрал, волонтертурал дуллалимунийну дакIний лирчIунни жуятура нанисса шин.
Ялами къайгъурду бия гьар шинах кунмасса: творчествалул инсантурал юбилейрду, лакрал театрданул лахъазанну, художниктурал выставкарду. Ялун нанисса шинаву махъ ливчIун лякъиннав тIий бура коронавирусрацIун дархIусса захIматшивуртту. ЦIуцIи шаний буминнай цIими бишиннав, агьалинал оьрмулуву, экономикалуву дикIу, багьу-бизулуву дикIу, ххуй чулиннайсса дахханашин хьуннав.

Разита Мушидова, Дунияллул халкьуннал дянивсса Исламрал бизнесрал ассоциациялул председательнал советник. ш. Москав.
2020-ку шин щалагу Аьраса­тнал, хаснува Дагъусттаннал, халкьуннан хъинну захIматсса дия.ТачIав жула оьрмулуву укун­сса кьинирду къахьуннав.
Амма ва шинал жула ялун дирсса баласса азарданул цал ттигу ккаккан бунни жула халкьуннал яхI, инсаншиву, чумартшиву, захIматсса чIумал цаннал чIарав ца бацIан хIадуршиву.
Жула инсантал чялиш був­ккун чирилул давуртту дуллалисса куц чIалай, дакI ххари хьунни, хъунмасса пахру багьунни. Цал ххишалану пахру багьунни ххаллилсса, яхI-къирият дусса, хъиншиврул бутIа буллусса дагъусттаннал халкьунная.
На пахрулий бура навагу дагъусттан душ бушиврия, ххаллилсса миллатрал вакил бушиврия. Хъинну асар хьуну, хъювссулгума бувккун бивкIра Каспийскалий, чапалсса щин най, инсантал щин ишла дан къа­хъанай бушиву ккаккайхту, жула жагьилтурал цала арцух щин машан ларсун халкьуннайх дачIлачIисса ккавккун.Укунсса дугъришиву, чумар­тшиву – му хъунмасса затри.
На ххари шара жула халкь бавкьуну, нахIу-хIалимну цаннан ца бувчIлай, цаннал чIарав ца бацIлай оьрму бутлай бухьурча. Мукун бухьурча, жула улклуйгу барачат бикIантIиссар.
Хьунадаркьусса захIмат­шивуртту дух дангу бигьану бикIантIиссар. ЦIусса шин ттун ччива гьарнал ужагърайн ххаришивурттащал, талихI-тирхханнаращал дурххун. Азардугу, инсантурал дард-хажалатругу духсса щинащал яла гьаннав.
Гьарнал дакIниву –ххаришиву, симандалуву – пиш. Амин.

Зоя Ханова, Аьрасатнал ПрезидентначIасса Дагъусттаннал муданасса вакилнал советник, психологиялул элмурдал доктор, профессор. ш. Москав
2020-ку шинал инсантурал дянивсса хIала-гьурттушиврул арарду цIусса журалий­сса хьунни. Пандемиялул инсантал цIусса, бигьа дакъасса шартIирдайн бивчунни. Ссуссукьу хьунни инсантурал дянив­сса хIала-гьурттушиву, кьатIу-шав буккаву. Ялавай багьунни чIявусса кулпатирттал маэшат. Халкьуннавун кIул ба­къасса бучIантIимуния, даву дакъа личIаншиврия ццах багьунни. Вай гьарзатрал инсантал аьраттал буккан бунни, ссавур кIюла дуккан дунни.
ЧIявусса хьунни ковидрал къашавай хьусса ва оьрмулуцIа хьусса. Пандемиялул оьрмулул кьадру-кьимат гьаз бунни. Инсантал цала цIуллу-сагъшиврух ххишаласса къулагъас дуллан бивкIунни, мукунма ххишаласса аякьа дуллан бивкIунни цала гъан-маччанах. Пайда бакъашиву бувчIлай, баян бувсса тIалавшиннарду дуручлай, мютIину сукку тIун бивкIунни. Инсантурал манзилданий дуклан, зун багьаврия цин лавхьхьусса мюнпатгу хьунни. ЗахIматнугу, интернет лахьлан, электрон платформардайн вардиш хъанан багьунни. Жура дуллалисса давуртту, дарсру, видеоконференцияртту чIирисса чIунгу, чансса гужгу харж бувну дуллан бювхъунни жущагу. Дунияллул халкьуннал дянивсса конференциярттай ва мукунма цаймигу хъуннасса лагрулийсса иширттаву манзилданий гьуртту хьун бювхъунни.
ЦIусса шинал цинявннан чIа тIий бура цIакьсса цIуллушиву, ссавур. Бурувччуну бикIияра зувагу, буруччияра зула гъан-маччамигу.
Нигьа мабусару дахханашивурттая. Инсан гьармунийн ­аьдат шайссар. ХIарачат бувара ххуй чулинмай баххана хьун.
Ларгсса шинал хьунадаркьу­сса захIматшивуртту цIусса шинаву жула кумагчиталну хьуннав тIий бура.

Тамара Закарьяева, «Дагъусттан» Гостелерадиокомпаниялул Лакрал редакциялул хъунмур редактор
Ковидрайн къаршину талатисса хIакинтурахь ва волонтертурахь барчаллагьру тIий, къашайминнаха дуаьртту дуллай, хъин хьуминнащал ххари хъанай, ливтIуминнай цинявппагу дакI аьтIий ларгунни ва шин.
Ва шинал дайдихьу ттунна хьуссия хъинну тIааьнсса ишираяту, ва умудгу буссия мукунна щаллагу шин гьанссар тIий.
Хъинну ххуйну тIайла дуркссия жунма цинявннан ххирасса балайчи Лариса ХIажиевал концерт. Му хьуна, ца ттун бакъассагу, миккун тамаша бан увкIсса гьарцагу инсаннан хъинну дакIний личIансса иш.
Муния махъ, хъунма хIал лях къалавгун, Миллатирттал министерствалущал архIал, ва министрналгу гьурттушинна дурну, Лакрал жагьилтурал сакиншиндарал хIарачатрайну, кIицI лагарду лакку мазрал байран. Му даву щалвагу миллат чIарав бавцIуну, лагма лавгун лайкьсса даражалий дан бюхъавугу хъунмасса иш хьуна.
Ца хъунмасса ва хIурмат бу­сса ттулва буржиран ккалли буллай бивкIра ва жуятура нани­сса шинал бусравсса лаккучу, лакрал кIинилун ккаллисса Ссапарбаг Аьбдуллаевлуясса передача даву, мунал юбилейран хас дурну.
Ттуща ва шинал бювхъунни гьуртту хьун Сочилийсса бизнес-форумрай. Утти, туну, ттул оьрму­лувун туризмгу дурххун духьувкун, му даву лайкьсса даражалий дуллан лахьхьингу аьркиннихха.
Бивра на гьашину уттинин къабивсса кIанттурдайнгу. Абхазиянал тIабиаьтрал ххуйшиврул хIайран бувну ливчIунна.
Ттулва коллегахъащал-гид­туращал бивра Дагъусттаннайсса хъинну авурсса, архсса зунттавун, жюружанттайн.
Букъавсун бацIан къахьунссар гьашину Дагъус­ттаннайн чIявусса туристал бучIаву ва ми цинявппагу жулла тIабиаьтрал ххуйшиврул, дукралул нахIушиврул, инсантурал дакIру хъиншиврул ясир бувну личIаву.
Яла цаймигу хьунни гьашину ттул оьрмулуву ххари хьун­сса ишру. Ца хъунмасса мурадну буссия ттулва душ Жамиля Лакрал театрдануву зузаву, амма, ниттил маз биялну къакIуллихха тIий, анавар буклай бакъая. Махъсса дачIи шинай цийнува цилва маз итххяххан баврил ялув захIматгу бивхьуну, бувххунни жула театрдануву зун.
Барча дан ччай бура щалвагу лакрал миллатрахь ва ялун нанисса ЦIусса шин. Бугълул шинни учай, жунма, Дагъусттаннал агьалинан, кIулссар бугълущал гъалгъа тIун. Умуд бур ва шинал ххуйсса ва ххарисса бакъа хаварду къабаянссар тIисса. Цинявппагу буруккинтту, вас-ццах инсантурал дакIурдива буккаву чIа тIий бура. Гьай-гьайгу, цIана яла дакъа чара бакъасса цIуллушивугу гьарцаннан!

ХъунамахIаммад Жаб­раилов, Аьрасатнал хха­ссалбувултрал кьюкьлул хъунама,дунияллул даражалийсса ххассалбуву.
Жуятура нанисса шин, коронавирусрал пандемия сававну, цинявппагу инсантуран кунна, жунгу захIматсса дия.
Жула къуллугърал мудан дай­сса профилактикалул, спортрал мероприятияртту ссуссукьу дан багьунни. Къабувнува ливчIунни гьарица шинах бай­сса, аьдатравун багьсса ххассалбувултрал дянивсса многоборьелул бяст-ччал.
Ванийн бувну, хьхьичIмур шинал ххув хьуну ларсун диркI­сса Аьрасатнал чемпионнал цIа гьашинугу жучIара лирчIунни. КIицI лаган бучIисса ххуйсса даву дурссар жул зузалтрал Дагъусттаннал Кьиблалул чулий. Цала миналийн зана хьун ччисса Азирбижаннал агьлу бацIан чIумуй тIивтIусса лагерьданучIа пост бацIан бувну, сайки дачIи шинай, май зуруя ноябрьданийн бияннин, шикку къуллугъ буллай бивкIссар жул отрядрал зузалт.
ЗахIматсса чIумал цала чIарав бавцIуну, кумаг бувну тIий, рязину, барчаллагьрай бия чIаххувсса республикалул агьлу.
Ххассалбувултрал цала хIал, даража ккаккан бувсса, дакIний личIансса операция бан багьссар жун Докузпариннал райондалий. Куруш шяравалличIасса километралул лахъшиву дусса тарс бавцIусса Ерыдаг муруллуй апатI хьусса альпинист душ хха­ссал бувссар жул зузалтрал.
Ва зунттуйх захIматсса маршрутрай Москавлиясса альпинистурал группа нанисса чIумал, лахIуни дагьну, альпинистурал кьюкьлувасса ца душнин апатI хьуну бия. Мугьлат бакъа вертолетрай левххун, захIматсса шартIирдай жул зузалтрал зунттуя бучIан бувну, азарханалийн биян бувссар му. Ва операциялий каялувшиву дуллай ивкIссар жул отрядрал лахъсса зунттурдай зун дикIайсса подразделениялул хъунама, ва даврил опыт бусса жула лаккучу, Аьрасатнал лайкь хьусса ххассалбуву, II-мур ЦIувкIратусса Щамххал Аьлиев.
2020-ку шин хассалбувулт­рал къуллугърал юбилейрал шин хъанай дур. Декабрь зурул 27-нний Аьрасатнал МЧС-рал гьану бивзун 30 шин бартлаглагиссар.Пандемиялулшиврий шадлугърал мероприятияртту къадарчагу, ва жул пишалул байран хъанай дур.
ЦIусса шинал ттун чIа учин ччива жула халкьуннан хьхьичIра-хьхьичI цIуллушиву. Яла аьркинмур инсаннан цIу­ллушиву душиву хъиннува чIалачIи бунни жунна дакIний, мазрай дакъа ялун дирсса азарданул. ЦIусса шинал жува укун­сса балаллущал хьунакъабакьиннав. Ялагу чIа тIий ура щинчIав ххассалбувултрал кумаг аьркин багьансса къабуккаву.

ПатIимат Аьбдуллаева (Фатима Лакия), шаэр-ба­лайчи. ш. Москав
2020-ку шинал дайдихьулий ттул бакIраву чIярусса дан ччи­сса, данна тIисса давуртту ду­ссия жула лакку маз хьхьичIунмай баву, лак цала мазрал чулийнмай кIункIу баву мурадрай­сса. Ттун ччай буссия, школардал дуклаки оьрчIру, студентътал, ттула мукъурттийсса балайрду тIисса жула балайчитал бавтIун, ва шинал бувксса ттула луттирал презентация дан. Амма ва жула ялун хар-хавар бакъа дир­сса ковид азар сававну, ттул пикри дузрайн къабувккунни. Ттулсса кунма, чIявуссаннал дакIниймургу щаллу къавхьухьунссар. Шин жунна цинявннан захIматсса дия. Ковидрал жува чIявусса, миннавух жяматран бусравсса, хьхьичIунссагу чансса бакъая, инсантурацIа бунну. Миннал кIантту бугьан­сса лайкьсса инсантал лякъиннав жула жагьилсса никираву тIий бура. Ттул ттула агьулданийгу кьурчIисса ишру хьунни. Райондалий, Дагъусттаннай, Аьра­сатнаву ххуйну кIулсса машгьурсса хIакин, чIярусса шиннардий Ккуллал райондалул азарханалул хъунама хIакинну зий ивкIсса, яла махъсса шиннардий Санэпидстанциялул хъунаману ивкIсса ттул ниттиуссу Аьшаев Нуруллагь ва мунал арс Салим цаннал хъирив ца дунияллия лавгунни. Мунийнугу, ттун дан дакIний диркIсса давуртту къакщук хьунни.

Ци чулийгу, цаппара давур­тту дузрайн дуккан дан бювхъунни. Жуятура нанисса шинал итабакьин бювхъунни ттула шеърирдал к1ива жуж: «Ччаврил тIинтту» ва «Ччаврил асарду». Сант дирирну дунура, хъунмасса барчаллагь тIий бура вай луттирду буккан бан кумаг бувсса Хизри Илиясовлухь.
Ялагу, ларгсса шинаву дакI­ний личIансса ва нава рязисса иш хьунни ттула концерт дан бюхъаву.
Ноябрь зурул ахирданий концерт дуссия Москавлив, «Перфект» тIисса ресторандалуву, декабрь зурул 5-нний МахIач­къалалив, «Камелот» тIисса банкетру бай залдануву.Хъунмасса барчаллагь учин ччай бура кIирагу концертрай ттула чIарав бавцIусса лакрал эстрадалул балайчитурахь, ттула дустурахь, гъан-маччаминнахь.
Хъинну хIайп тIий бура ттула ца хиял цамургу барткъалагаврийн. ТтучIава хIурмат бусса шаэр, педагог Даниял Магьдиевлущал хьунабакьин, щябивкIун, ихтилат бан, гъанну кIул хьун къабюхъаврий. Мукьра шин, ххишалагу, хьухьунссар(аьпа биву) Мазагьиб Шариповлущал хьунакъабавкьуну. Яла лайкьми, яла хьхьичIунми личIи хьунни жуятува. Хъинну кьувтIунни вай инсантурал бивкIурду.
Ялун нанисса шинал циняв­ппагу лакран чIа учин ччай бура цIуллушиву. Ва лавмартсса азаргу ялату гьаннав тIий бура. Гьарица инсаннал хьхьичI бивхьусса масъалар­тту, дакIнийсса пикрирду бартлаганнав!

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: