ПаччахIлугърал наградартту

ДАССР хIасул хьуну 100 шинал юбилей дуллалисса кьини Дагъусттаннал БакIчинал къуллугъ чIумуйну бартбигьлагьисса Сергей Меликовлул паччахIлугърал наградартту дуллунни республикалий ххуйсса оьрму дузал буллай хьхьичIунну зий бивкIцириннан ва зузиминнан.


Наградартту дулун Дусшиврул къатлувусса шадлугърайн бавтIцири барча буллай, республикалул хъунаманал кIицI лавгунни наградартту хIакьину дуллалишиву цала захIматрайну, чувшиврийну, аькьлулийну ва цIанихсса давурттайну Дагъусттаннал тарих гьаз бувсса хъунмур никирал инсантуран. Бувсунни миннал хъуннасса хъар ларсшиву Дагъусттаннай экономика ччаннай дацIан дуван, медицина, культура, кIулшиву дулаврил даву сантирай ва лябукку буну хьхьичIуннай дуван.

Наградартту дуллуминнавух бия паччахIлугърал зузалтгу, жяматийсса ишккаккултгу, динийсса идарарттал бакIчиталгу. Масалдаран, «За доблестный труд» медальлу дуллунни республикалул муфтий АхIмад-хIажи Апаннинангу, Ягьудинал ккураннал советрал председатель Валерий Дибияевлунгу, МахIачкъалаллал ва Грозныйлул архиепископ Варлаамлун. Награда дуллунни медициналул элмурдал доктор, профессор Массуев Кьубатайлунгу. Наградарттавух цаппара дагъусттанлувтуран дуллунни АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса медальгу. Наградар­тту дуллуминнавух бия Аьра­сатнал Виричу Загьид Загьидов, «Дагестанский аул» музей-заповедникрал хъунмур Зумруд Сулайманова ва цаймигу машгьурсса инсантал. Аьмну зувинниха ливчусса инсантуран дуллунни ва кьини наградартту.

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: