Лакрал район ацIийлчин лайкь хьунни Республикалул БакIчинал Грантран

Лакрал район ацIийлчин лайкь хьунни Республикалул БакIчинал Грантран

Дагъусттан Республикалул чIумуйнусса БакIчи Сергей Меликовлул вай гьантрай къулбас дурунни кIанттул цилакаялувшиндарал органнал 2019 шиналсса социал-экономикалул ккаккиярттахлу грантру дуллалишиврийн багьайсса Указрай.


ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнавух ва базилухгу дур Лакрал район. Лахъсса зунттал районнал дянив Лакрал райондалул бувгьуну бур кIилчинмур кIану ва мунинсса бахшишран дулун ккаккан дурну дур ца миллион ва шанттуршазарда къуруш.

ДакIнийн бутан, хьхьичIун­сса муниципалитетирттан грантру дуллай байбивхьусса 2008 шиная шинмай Лакрал райондалул ацIийлчинни хьхьичIунсса кIану бугьлагьисса. Цалчин Грантран лайкь хьуссар Лакрал район 2009 шинал, 2008 шиналсса ккаккиярттайн бувну, аьщуйн щуну учин, Юсуп МахIаммадов райондалул бакIчину зий цалчинсса шинал хьун дурсса ккаккиярттахлу. Муния шиннай гьарца шинал лув-ялув ласай­ссар Грант. КIийла бувгьуссар цалчинмур кIану. КIану бувагу къабувгьуну лях ларгун дур так ца 2017 шин.

Грантран дурксса арцу чун харж дан дакIний буру куну цIувххукун, Юсуп МахIам­мадовлул бувсунни ларгсса шинал Грантран дурксса арцух Гъумуксса парк бакьин бувшиву, Дагъусттаннал Вирттаврал суратирттал аллеягу бувну. Гьашинуминнул ялув ттигу пикри банну тIий ур райондалул бакIчи.

Читайте также: