Бювххунни жун хъинну Розал бивкIу

Бювххунни жун хъинну Розал бивкIу

МукьцIалва гьантта хьунни Оьмардул душ Акаева Роза аьпалухьхьун лавгун. ЧIун наниссаксса дакIнивусса щаву хъин шайссар тIун бикIaй. Му къатIайлассар учин къабюхъанссар, амма бикIай инсантал ччя-ччяни дакIния къабуккай­ссагу. ЧIун наниссаксса жула оьрму баххана хъанай бур, кувннал кувннащалсса дахIаву чан хъанай дур, инсаншиврул гъилишивугу инсанная инсаннайн, чанну дакъа, диллай дакъар. Чан хъанай бур, Роза кунмасса, лагма-ялттуми ххирасса, цайминнай дакI-ттиликI цIуцIисса инсантал.

Жун, хъунмасса хIаллай ванищал архIал зий бивкIсса, хIала бувххун бивкIсса инсантуран, Роза бакъашиву, му ххишала ххал къахьунтIишиву хъинну бювххун бур. БувчIлай бур, цуксса къуману ливчIун бу­ссаривгу Розал мачча-гъанми. Ци банссар, къашайхха Аллагьнал чичрулия арх буцан. Алжаннул нурданул чани бияйсса бухьурчан, бияннав му чани Аллагьнал жула дянива лавсъсса Розал рухIирайнгу. Цил авладрай цихава лавхьхьу­сса, агьалинаву сий дусса инсантал гьарза баннав. Аьпа баннав цил!

Аьлиева Жамила
– Минюстрал ЗАГС-рал
отделданул хъунмур;
ХIажиева Изольда
– Лакрал райондалул ЗАГС-рал отделданул хъунмур;
Аьлижанова Улай – Хасавюртуллал шагьрулул ЗАГС-рал отделданул хъунмур;
Сотеева Уммугьани – Бабаюртуллал райондалул ЗАГС-рал отделданул хъунмур

Читайте также: