ЦIушинацIун дуван аьркинсса давуртту

ЦIушинацIун дуван аьркинсса давуртту

Щаллусса шинал мутталий зунна цаллагу аьркин къархьусса 5 зат экьидутияра

ЧIявуми хIарачат буллан бикIай ЦIушинал байрандалул хьхьичI ду-дакъацири давуртту дуван. Зуйра къия дуллай, духшинал ливчIсса ца-кIива гьантлий гьарзат дувансса хIарачат мабулларду, ЦIушинал каникуллай паракьатну дуван кьадитира дачIими давуртту.

* * *
Хьунадакьияра ЦIушинал байран зулла дакIнин ччиний, зунма ччисса инсантуращал, зулва оьрчIахьхьунгу, гъан-маччаминнахьхьунгу му цанна ччиний хьунадакьинсса ихтияр дуллуну.

* * *
Духмур шинал ахирданий дакIнийн бичара лаглагимур шиналсса ххуйми, чаннами лахIзарду, ишру. Барчаллагь учара зунма кумаг бувсса, зула чIарах бавцIусса инсантурахь.

* * *
Зухьра зура зуятура цIардугу дувара ва шинал щаллу дуван бювхъумунихлу. Ялун нани­сса шинал дувансса агьамми давурттал, зулва хияллал сияхI дувара.

* * *
Телефондалувусса номердава зунма ми щиллив дакIнийн къабагьлагьисса инсантурал номерду леххан бувара.

* * *
Щаллусса шинай зунна цаллагу аьркин къархьусса 5 зат экьидутияра.

* * *
Инстаграмрава ва цаймигу соцсетирдая лиххан дувара зунна мюнпат бакъасса, амма чIун зехлахисса профиллу.

* * *
Зухьхьунма зува махъ булара цIусса шинаву нюжмардий чанна-чанну ца ссятрарагу лякъаван зунна харж дувансса. Пикри бувара му ссятрай зура зунна мюнпатранну дуванмунил ялув.

* * *
ЦIусса шинаву зула хьхьичI бихьлахьисса шанма мурадрал сияхI чичияра ва му, мудан зула итталу дикIаншиврул, телефондалул заставкалий дишияра.

* * *
Ва шиналсса къаччан­бикIавуртту кьаритияра духмур шинаву. Зунма къаччан бикIан бувми хIалал битияра, му гайннан дакъар аьркинссача, зуннар, зула дакIнил паракьатшиврунни, зулла цIуллу-сагъшиврунни.

* * *
Байранну – ми анжагъ жува кулпатрал, махъминнал хьхьичI биттур буван аьркинсса буржру бакъар, ми жува бигьалагансса чIуннугур. ТачIав духкъалагай­сса давугу, ичIаллил кушурдугу кьабивтун, хъамамабитаванни, байрандалул гьантрай бикIу, укунмасса гьантрай бикIу, бигьалагаван. Ххуйну игьалагаймари ххуйну зунгу икIайсса.
Цал-цал «эгоистнал рурну» хъинссар, цимурцагу, гьармигу кьабивтун, зуласса бувну. ЧIун ляркъуну, насияра ххуйшиврул салондалувун, зухава къуллугъ буван, щябикIияра дивандалий, ххуйсса лугу канил бувгьуну, ягу ххуйсса кино ххал дуллай.

Читайте также: